Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli, określone w wystąpieniach pokontrolnych, wyniosły 55,19 mln zł. Zdecydowana większość kar dotyczyła szpitali, aż 46,9 mln zł (84,96 proc.). Na drugim miejscu znalazła się ambulatoryjna opieka specjalistyczna 2,1 mln zł (3,7 proc.), na trzecim psychiatria 1,7 mln zł (3,07 proc.), na czwartym -  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 1,1 mln zł (2,03 proc.), na piątym - stomatologia 0,79 mln zł (1,43 proc.).

W ciągu trzech kw. 2018 r. OW NFZ przeprowadziły łącznie 1400 kontroli w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których skontrolowały 1474 umowy - 672 umowy w ramach kontroli planowych oraz 802 umowy - w zakresie kontroli doraźnych.

Najczęstsze uchybienia:
- niezasadne lub nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niezgodnie ze stanem faktycznym;
- sprawozdanie i rozliczenie świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej;
- realizacja świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;
- udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
- niewykonywanie wszystkich wymaganych badań i konsultacji specjalistycznych;
- brak spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny);
- brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
- brak lub ograniczenie dostępności do świadczeń, nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem;
- brak wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
- brak wymaganych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku;
- gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;
- prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy (nieprowadzenie list oczekujących, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze stanem rzeczywistym, nieprawidłowy zakres danych gromadzonych na liście oczekujących).

Niefinansowe skutki przeprowadzonych kontroli przez OW Funduszu w III kw. 2018 r. obejmowały m.in.:
- przekazanie wystąpienia pokontrolnego do organu założycielskiego;
- przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do organu założycielskiego;
- przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do innych instytucji;
- powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- rozwiązanie umowy z określonym terminem wypowiedzenia;
- rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia;
- złożenie wniosku o przeprowadzenie ponownej kontroli;
- zlecenie działań naprawczych pod rygorem rozwiązania umowy.