PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia w sądzie: NFZ nie miał racji odrzucając ofertę świadczeniodawcy

Autor: miro • Źródło: ms
13-04-2021, 09:19
Stomatologia w sądzie: NFZ nie miał racji odrzucając ofertę świadczeniodawcy Konkurs ofert na świadczenie stomatologiczne w wyroku NSA
OW NFZ w Białymstoku odrzucił ofertę świadczeniodawcy, który przystąpił do konkursu ofert na prowadzenie usług stomatologicznych. Okazało się bowiem, że daty oświadczeń personelu co do pracy u świadczeniodawcy były późniejsze niż ostateczny termin składania ofert. NSA uznał, że NFZ nie miał racji.

O terminie składania oświadczeń - według NFZ

W konkursie ofert na prowadzenie usług stomatologicznych wpłynęło 10 wstępnie zaakceptowanych ofert, w tym także oferta później odrzucona. W drugiej części postępowania (niejawnej) na wezwanie komisji skarżący przedstawił oświadczenia przyszłych pracowników: stomatologów i higienistki stomatologicznej, potwierdzające gotowość świadczenia pracy, w poszczególnych placówkach (począwszy od zakładanej przez NFZ daty rozpoczęcia kontraktu). Dokument z oświadczeniami był jednak opatrzony datą o 10 dni późniejszą niż data zgłaszania ofert.

To zadecydowało, że komisja NFZ odrzuciła ofertę, wskazując na nieprawdziwe informacje zawarte w ofercie i niespełnienie wymaganych warunków określonych m.in. przez prezesa NFZ na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach i § 10 ust. 4 pkt 3 zarządzenia prezesa NFZ z 14 marca 2017 r. Nr 18/2017/DSOZ w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

O terminie składania oświadczeń - według NSA

Sprawa trafiła do sądu. Po odwołaniach zajął się nią ostatecznie NSA. Sędziowie uznali, że skarżący złożył ofertę na świadczenie usług ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Oferta zawierała wykaz personelu z opisem kompetencji osób mających świadczyć usługi w każdym punkcie świadczenia wskazanym w ofercie. Skarżący wskazał higienistkę stomatologiczną oraz trzech lekarzy stomatologów, zidentyfikowanych z imienia i nazwiska oraz miesięczny, średni godzinowy czas pracy każdej z osób. W tej części formularza wskazano również, że osoby te będą dostępne od daty obowiązywania kontraktu.

Według NSA skarżący udokumentował gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy przez każdą z osób wymienionych w wykazie.

Skoro zatem te same osoby, które zostały wskazane w ofercie potwierdziły gotowość udzielania świadczeń od dnia obowiązywania umowy, to nie sposób przyjąć, że oferta złożona w terminie otwartym do jej złożenia zawierała nieprawdziwe informacje. Nielogicznym jest również sugerowanie przez NFZ, że w dacie złożenia oferty skarżący nie uzyskał deklaracji od osób wskazanych w wykazie o gotowości do udzielania świadczeń.

Oczywiście NSA dostrzega, że według skarżącego organu spór powstał na tle daty złożenia oświadczenia (w dacie wezwania organu), ale po pierwsze żaden ze wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów nie określa daty udokumentowania gotowości udzielania świadczeń. Po wtóre, składając ofertę, zawierającą wykaz personelu z opisem kompetencji, oferent zobligowany jest uzyskać deklaracje od wskazanych osób o gotowości udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy, a kwestia jej udokumentowania na wezwanie komisji stanowi jedynie potwierdzeniem złożonej uprzednio deklaracji.

Co najbardziej istotne, niezgodne z doświadczeniem życiowym jest twierdzenie, że taka deklaracja (gotowość) nie została w rozpoznawanej sprawie zgłoszona oferentowi w dacie złożenia oferty.

Decyzja NSA sprzyjająca świadczeniodawcy

W okolicznościach tej sprawy nie można zatem przyjąć, że w dacie złożenia - oferta nie spełniała warunków zawierania umów, a skarżący naruszył § 5 zarządzenia prezesa NFZ nr 18/2017/DSOZ, który stanowi, że oferent zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty spełniającej warunki zawierania umów, zgodnie z przepisami zarządzenia, czy też, że doszło do naruszenia § 18 ust. 4 tego zarządzenia (po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania).

W związku z tym nie można również uznać, że w sprawie wystąpiła przesłanka odrzucenia oferty, o której mowa w art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym odrzuca się ofertę, jeżeli oferent lub oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 ust.1 pkt 2.

NSA na podstawie art. 184 ppsa oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez NFZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   NSA  

POLECAMY W SERWISACH