Kwota wykrytych nieprawidłowości (476,9 tys. zł) była jednak niewspółmiernie niska w stosunku do liczby zrealizowanych kontroli. Liczba ta stanowi zaledwie 1,25 proc. wykrytych wszystkich nieprawidłowości, za: leczeniem szpitalnym, opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, ambulatoryjną opieką specjalistyczną, świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi.

Typowe nieprawidłowości ujawniane w toku kontroli:
- niezasadne lub nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niezgodnie ze stanem faktycznym;
- sprawozdanie i rozliczenie świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej (procedury/porady/inne);
- realizacja świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;
- udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
- brak spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny);
- brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
- brak lub ograniczenie dostępności do świadczeń, nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem;
- brak wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
- brak wymaganych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku - gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;
- prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa (nieprowadzenie list oczekujących, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze stanem rzeczywistym).