W zestawieniu najczęściej kontrolowanych podmiotów przoduje leczenie szpitalne – 282 (33,2 proc.), wyprzedzając  ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 150 (17,6 proc.) i stomatologię 106 (12,5 proc.). Mniejszą uwagę kontrolerów NFZ wzbudzają: POZ – 98 (11,5 proc.), rehabilitacja lecznicza – 68 (8,0 proc.) oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 40 (4,7 proc.).

W planie finansowym NFZ na 2017 r. na stomatologię przeznaczono zaledwie 2,48 proc. wszystkich nakładów. Nie przeszkadza to kontrolerom Funduszu realizować  stosunkowo częste kontrole podmiotów świadczących usługi stomatologiczne (12,5 proc. wszystkich inspekcji).

NFZ tłumaczy, że koncentracja kontroli występuje "wokół rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej gdzie zaangażowane są najwyższe środki finansowe oraz gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest najwyższe". Wniosek z tego jest jeden. W ocenie NFZ, w branży stomatologicznej wyjątkowo dużo jest nieprawidłowości.

Liczba kontroli mniej więcej skorelowana jest z wielkością środków finansowych, o zwrot których wystąpił NFZ. W przypadku stomatologii jest to 1,0 mln zł - czwarta pozycja na tej liście (28 mln zł – szpitalnictwo, 3,2 mln zł AOS i 1,3 mln zł rehabilitacja lecznicza).

Typowe nieprawidłowości ujawniane w wyniku kontroli świadczeniodawców nie ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń:
-  zawyżanie wartości rozliczanych świadczeń, w szczególności zrealizowanych w toku hospitalizacji,
-  brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń/porad,
-  udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,
-  gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco naruszający przepisy prawa,
-  brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń),
-  udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji,
-  prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy (nieprowadzenie list oczekujących, brak na liście oczekujących wymaganych danych, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze stanem rzeczywistym).