• Regulacje, określające zasady przystępowania i odbywania stażu adaptacyjnego oraz zdawania testu umiejętności, zebrano w jednym dokumencie
  • Przepisy, określone w ujednolicającym obwieszczeniu ministra zdrowia, dotyczą m.in. lekarzy i lekarzy dentystów posiadających formalne kwalifikacje, ale nie mogących przedstawić wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu
  • Rozpoczęcie stażu adaptacyjnego warunkuje opłata pokrywająca koszty tego stażu
  • Staż adaptacyjny - w większości przypadków - może być zastąpiony testem umiejętności na poziomie LEK i LDEK lub PES   

W Dz. U. z 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 1687 ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie "stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych".

Kogo dotyczą przepisy o stażu adaptacyjnym i teście umiejętności 

Stażu adaptacyjny i test umiejętności dotyczą obywateli UE, którzy:

  • ​posiadają dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, lecz nie mogą przedstawić zaświadczenia potwierdzającego faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat,
  • posiadają dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie UE i mogą przedstawić zaświadczenie, że posiadają trzyletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane na terytorium państwa członkowskiego UE.

Test umiejętności, czy staż adaptacyjny 

Co do zasady możliwy jest wybór - test umiejętności zamiast stażu adaptacyjnego, jednak uprawnienie to może nie dotyczyć osób, które nie są w stanie przedstawić zaświadczenia potwierdzające faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat.

Staż adaptacyjny. Wymagania

Wymagania dotyczące kandydata:

  • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty
  • nienaganna postawa etyczna
  • władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Potwierdzeniem spełnienia wymogu znajomości języka, jest złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską. Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, a także osób, które posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego UE i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Staż adaptacyjny. Opłata 

Lekarz lub lekarz dentysta, przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, musi wnieść opłatę pokrywającą koszt jego odbycia. Opłata ta jest uiszczana jednorazowo lub w ratach płatnych z góry do 15 każdego miesiąca za dany okres rozliczeniowy na rachunek bankowy jednostki ochrony zdrowia.

Oplata ta może być zwrócona w całości lub w części na wniosek osoby odbywającej staż.  

Test umiejętności. Opłata 

Zdający test umiejętności musi wnieść opłatę egzaminacyjną. Ustala ja dyrektor CEM.

Termin jej uiszczenia nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do testu umiejętności, CEM zwraca opłatę egzaminacyjną (na wniosek zainteresowanego).

Test umiejętności. Zakres  

Test umiejętności składa się z części teoretycznej albo części praktycznej bądź części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie egzaminu ustnego albo w formie egzaminu testowego. Formułę testu umiejętności określa dyrektor CEM (po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji egzaminacyjnej).

W przypadku lekarza lub lekarza dentysty test umiejętności może obejmować zakres Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

W przypadku lekarza lub lekarza dentysty - specjalistów, test umiejętności może obejmować zakres Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w odpowiedniej dziedzinie

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie "stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych".