• Elektroniczne sprawozdania o odpadach trzeba złożyć najpóźniej do 15 marca (dotyczy sprawozdań za rok poprzedni)
  • Składanie sprawozdań musi być poprzedzone rejestracją w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Taką rejestrację trzeba przeprowadzić w momencie uruchamiania praktyki lekarskiej lub stomatologicznej
  • Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu trzeba składać w formie elektronicznej poprzez platformę BDO

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu składa się w formie elektronicznej poprzez platformę BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Obowiązek sprawozdawczy. Kogo dotyczy?

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe wytwarzający odpady medyczne z wyjątkiem praktyk:

  • kontraktowych,
  • wytwarzających jedynie odpady komunalne,
  • które przeniosły gospodarowanie odpadami na innego najemcę,
  • podlegających zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (np. mała praktyka, która nie wytwarza odpadów medycznych, a w której powstają odpady zawierające elementy niebezpieczne, chociażby baterie, opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).

Formalności związane z rejestracją w bazie BDO

Jaki obowiązek związany z odpadami?

Dokonanie rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Kiedy powstaje obowiązek?

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, która będzie powodowała obowiązek rejestracji

Zasady realizowania bieżącej ewidencji odpadów 

Jaki obowiązek związany z odpadami?

Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z użyciem, generowanych w systemie BDO, kart przekazania odpadów oraz przechowywanie dokumentów, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji.

Kiedy powstaje obowiązek?

Na bieżąco

W jakim reżimie?

Udostępnianie dokumentów i danych na żądanie uprawnionych organów w toku kontroli. Wymagane jest przechowywanie dokumentów przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów.

Roczne sprawozdania dotyczące odpadów 

Jaki obowiązek związany z odpadami?

Składanie elektronicznych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania

Kiedy powstaje obowiązek?

Do 15 marca każdego roku za rok poprzedni

Gdzie składać sprawozdanie?

Do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa

W jaki sposób przygotować sprawozdanie?

Wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO

(instrukcja na podstawie OIL Kraków)

Instrukcja sprawozdania. Krok po kroku

O ile sama karta przekazania odpadów jest dość prosta, o tyle sprawozdania nie da się wypełnić „intuicyjnie”.

Rafał Kiełkowski, członek Prezydium ORL w Katowicach i przewodniczący Komisji Stomatologicznej tej izby przedstawił (w 2020 r.) szczegółową instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę - Baza Danych o Odpadach.

Komisja Stomatologiczna NRL prezentuje tę instrukcję – zapewniając, że jest ona aktualna.

Instrukcja przygotowania sprawozdania o odpadach