• Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zabrało głos w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia na temat specjalizacji lekarskich
  • Przeciągające się prace nad projektem tego aktu prawnego, sprawią, że będzie zbyt późno opublikowany
  • Opóźnienie w wydaniu rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji lekarskich może zakłócić proces kwalifikacji lekarzy na szkolenia, który rozpoczyna się jesienią

Prace nad projektem rozporządzenia. Prowadzone opieszale w MZ

 Stanowisko Prezydium NRL krytykuje  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. 

Samorząd lekarski negatywnie ocenia sposób prowadzenia prac nad przygotowaniem projektu tego aktu prawnego,  w efekcie będzie zbyt późno wydany i opublikowany. 

Przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.) wprowadzające zmiany w regulacjach dotyczących kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, których wdrożenie wymaga wydania tego aktu wykonawczego, weszły już w życie 1 sierpnia 2022 r.

Kwalifikacja na szkolenia specjalizacyjne. Utrudniona z powodu opóźnienia w pracach nad projektem rozporządzenia

Od dawna wiadomo było, że projektowany akt jest niezbędny dla właściwego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym składania wniosków do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed jesiennym postępowaniem kwalifikacyjnym, które rozpocznie się w 1 października 2022 r.

Tak późne wydanie aktu wykonawczego do ustawy uniemożliwia zarówno lekarzom, lekarzom dentystom, jak również organom prowadzającym to postępowanie, w szczególności wojewodom, właściwe przygotowanie się do procesu rekrutacji. Budzi to obawy samorządu lekarskiego, a w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów zamierzających uczestniczyć w tym postępowaniu, czy uda się jesienne postępowanie kwalifikacyjne, które ma odbywać się według nowych zasad, przeprowadzić bez zakłóceń.   

Wady w projekcie rozporządzenia. Także w samym regulaminie rekrutacji na specjalizacje

W ocenie samorządu lekarskiego nieuzasadnione jest przyznawanie w postępowaniu konkursowym aż 140 punktów w przypadkach braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test lub za egzamin oraz za posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został na podstawie odrębnych przepisów uznany za równoważy z PES.

NRL postuluje przyznawanie w tych przypadkach minimalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za egzamin specjalizacyjny tj. 116 punktów.  

Ponadto regulamin postępowania kwalifikacyjnego w niewystarczająco precyzyjny sposób opisuje sposób prowadzenia postępowania kwalifikującego na szkolenia specjalizacyjne.