• Zawody higienistka oraz asystentka stomatologiczna nie powinny być zakwalifikowane do grupy pracowników wykonujących zawód medyczny - ocenia ORL w Warszawie
  • Zarówno asystentka, jak i higienistka stomatologiczna wykonują obowiązki zawodowe na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Zawody medyczne natomiast charakteryzują się samodzielnością w podejmowanych świadczeniach zdrowotnych
  • Uznawanie zawodów asystentki stomatologicznej i higienistki stomatologicznej za zawód medyczny tylko dla potrzeb ustawy regulującej minimalne gwarantowane pensje - nie jest działaniem zgodnym z prawem - ocenia ORL w Warszawie  

Zawody medyczne. Co z higienistką i asystentką stomatologiczną

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zawody: higienistka oraz asystentka stomatologiczna nie powinny być zakwalifikowane do grupy pracowników wykonujących zawód medyczny. Pogląd ten ma istotne znaczenie przy określaniu ich minimalnych uposażeń, gwarantowanych nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 28 czerwca 2022 r. poz. 1352).

Według ORL w Warszawie przyjęcie założenia, że zawód asystentki i higienistki stomatologicznej jest zawodem medycznym i przy takim założeniu wyliczanie ich minimalnego wynagrodzenia jest błędem. Jakie padają argumenty?

Higienistka i asysta stomatologiczna wykonują czynności pomocnicze

Otóż autorzy opinii, sygnowanej przez ORL w Warszawie, powołują się na załączniki do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 z późn. zm.). Można w nich wyczytać, iż:

  • asystentka stomatologiczna to zawód z obszaru medyczno - społecznego, której zadaniem jest asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy;
  • higienistka stomatologiczna to zawód z obszaru medyczno-społecznego, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

W obu przypadkach rozporządzenie jasno określa kwalifikacje i umiejętności, jakimi powinien legitymować się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna. Są tą czynności stricte pomocnicze.

Zarówno asystentka, jak i higienistka stomatologiczna nie są zawodem w pełni samodzielnym. Wykonują bowiem obowiązki zawodowe jako asysta lub na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Zawody medyczne charakteryzują się natomiast samodzielnością w podejmowanych świadczeniach zdrowotnych.

Autorzy opinii twierdzą, że brak jest przepisów kwalifikujących wprost zawody asystentki i higienistki stomatologicznej do zawodów medycznych.

Zawody medyczne wciąż nie dla asystentki  i higienistki

ORL w Warszawie przyznaje, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych określa asystentkę oraz higienistkę dentystyczną jako wykonujące zawody medyczne, jednak wciąż jest to projekt.

Poza tym ważne jest to, że takie usytuowanie obu zawodów postawi przed higienistkami i asystentkami szereg nowych wymagań. Chodzi m.in. o posiadanie polisy OC (zawodowej) oraz o obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego. To część warunków, które pozwalałyby na zakwalifikowanie obu profesji do kategorii zawodów medycznych.

W ocenie ORL w Warszawie obecnie higienistka i asystentka stomatologiczna powinny być zakwalifikowane do grupy zawodowej jako „pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim ze współczynnikiem pracy 0,78”.

Autorzy opinii podkreślają, że uznawanie zawodów asystentki stomatologicznej i higienistki stomatologicznej za zawód medyczny tylko dla potrzeb ustawy regulującej minimalne gwarantowane pensje nie jest działaniem zgodnym z prawem.

Różne opinie o zawodzie higienistki i asystentki stomatologicznej 

Przypomnijmy, że od miesięcy toczy się dyskusja na temat charakteru zawodu wykonywanego przez higienistki i asystentki stomatologiczne. Ostatnio do tego problemu odniosło się nawet Ministerstwo Zdrowia podając jakie warunki muszą być spełnione, aby nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia dotyczył obu grup zawodowych. Pisaliśmy o tym w materiale Ministerstwo Zdrowia wskazało, ile mają zarabiać asystentki i higienistki stomatologiczne.

O kontrowersjach wokół współczynników korygujących wzrost wynagrodzenia minimalnego higienistek i asystentek stomatologicznych pisaliśmy kilkakrotnie m.in. w materiale Tyle od 1 lipca zarobi asystentka, higienistka i technik dentystyczny. Mniej być nie może.

Należy także przypomnieć stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL, mówiące o zaliczeniu asystentek stomatologicznych do wykonujących zawody medyczne. Czytamy w nim m.in.: Oba zawody mieszczą się w pozycji tabeli: inny pracownik wykonujących zawód medyczny ze współczynnikiem 0,86.

Z taką oceną nie zgadzał się były przewodniczący tej Komisji Andrzej Cisło, argumentując, że asystentka stomatologiczna nie udziela świadczeń zdrowotnych, tak więc w świetle ustawy o działalności leczniczej nie jest osobą wykonującą zawód medyczny.