PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacja w czasie pandemii

ms
27-01-2021, 07:40
Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie przepisów dotyczących odbywania specjalizacji oraz wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w związku z epidemią COVID-19. Odpowiedzi na wątpliwości udzielił Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
Zgodnie z art. 16m ust. 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nadzór nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany na podstawie art. 16m ust. 15 do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, może pełnić każdy lekarz specjalista, jednak należy wskazać, że kierownik jednostki, do której został skierowany lekarz, przy wyznaczaniu lekarza specjalisty nadzorującego, powinien wziąć pod uwagę specyfikę zadań, które będzie wykonywał skierowany lekarz, a co za tym idzie, umiejętności lub specjalizacja lekarza nadzorującego powinny odpowiadać zakresowi obowiązków wyznaczonych lekarzowi skierowanemu.

Czy intencją ustawodawcy – pomimo wprowadzenia do Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. z 2020.10.20, Dz.U.2020.1845) art. 47 ust. 3a, przy jednoczesnym pozostawieniu w mocy art. 47 ust. 3 pkt 2b – jest utrzymanie zasady, że każdy z rodziców/opiekunów wychowujący dzieci do lat 14 jest wyłączony od możliwości skierowania do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii? Jak należy rozumieć – wobec brzmienia art. 47 ust. 3 pkt 2b – art. 47 ust. 3a?  Czyli, jeśli dziecko w wieku 2 lat wychowywane jest przez dwoje rodziców: matka dziecka jest lekarzem i ojciec dziecka także jest lekarzem lub ojciec dziecka wykonuje zawód zupełnie niezwiązany z medycyną, to czy można decyzją wojewody powołać matkę tego dziecka do pracy przy zwalczaniu epidemii czy nie?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
Zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2a i 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o chorobach zakaźnych” skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie podlegają osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat oraz osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat. Jednocześnie art. 47 ust. 3a ustawy o chorobach zakaźnych stanowi, że w przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Biorąc pod uwagę treść ww. przepisów, w opinii Departamentu Bezpieczeństwa, treść art. 47 ust. 3a odnosi się do osób wychowujących dzieci w wieku powyżej 14 lat i w wieku do 18 lat. W przypadku osób wychowujących dzieci w wieku do 14 lat skierowaniu do pracy nie podlega żaden z rodziców. Natomiast jeżeli dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez oboje rodziców, to skierowaniu podlega tylko jedno z nich. W opisanej w pkt 9 pisma sytuacji tj. wychowywania dziecka w wieku 2 lat, skierowaniu do pracy nie podlega żaden z rodziców. Natomiast np. dziecko w wieku 15 lat, wychowywane przez oboje rodziców, to w takiej sytuacji skierowaniu podlega wyłącznie jedno z rodziców.

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   specjalizacje   OIL w Warszawie  

POLECAMY W SERWISACH