PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Skomplikowane zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

ms
26-09-2013, 13:31
Skomplikowane zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty Skomplikowane zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (foto: sxc.hu)
Nie wykonujesz zawodu lekarza dentysty? Czy można na takiej decyzji poprzestać? Okazuje się, że nie, a procedura wycofania się z aktywności zawodowej jest długa i żmudna.
Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej, w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (także prawa ograniczonego) powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane jest postępowanie wyjaśniające - w ciągu miesiąca, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy.

Uczestnicy procedury:
- wnioskodawca;
- Rada - Okręgowe Izby Lekarskie;
- prezes - Okręgowe Izby Lekarskie;
- Rada - Naczelna Izba Lekarska.

Lekarz dentysta zamierzający zrzec się prawa wykonywania zawodu, składa okręgowej radzie lekarskiej izby, której jest członkiem, stosowne oświadczenie, jednocześnie wnosząc o skreślenie z listy członków tejże izby. Ponadto składa dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

PRZEBIEG PROCEDURY

KROK 1. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty i skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej.

KROK 2. Komisja okręgowej rady lekarskiej weryfikuje poprawność oraz kompletność oświadczenia (wniosku) i załączników.
W przypadku, gdy oświadczenie (wniosek) i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL wzywa lekarza dentystę w ciągu czternastu dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).
Lekarz dentysta ma siedem dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji - wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 §2 KPA).
Lekarz dentysta może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin siedmiu dni jest niewystarczający, aby uzupełnić braki w terminie.

KROK 3 Skreślenie lekarza dentysty z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz wydanie w związku z tym zarządzenia.
Skreślenie z listy członków z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu następuje na podstawie zarządzenia prezesa właściwej okręgowej rady lekarskiej izby, której lekarz był członkiem. Prezes okręgowej rady lekarskiej skreśla lekarza dentystę z listy członków okręgowej izby lekarskiej.
Skreślenie z listy członków skutkuje utratą prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Polski. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi się w systemie teleinformatycznym „FINN 7" oraz jako zbiór akt osobowych lekarza (teczka). ORL dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionym rejestrach - przenosi dane lekarza z okręgowego rejestru lekarzy dentystów do archiwum informatycznego i oznacza numerem archiwum informatycznego oznaczającym lekarza, który zrzekł się prawa wykonywania zawodu, przenosi także akta osobowe do archiwum akt osobowych i oznacza właściwym numerem archiwum akt osobowych.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   rejestr praktyk lekarskich   Rejestr Lekarzy  

POLECAMY W SERWISACH