Naczelna Rada Lekarska 5 września 2014 r podjęła uchwałę o wzroście od 1 stycznia 2015 r. miesięcznej składki, płaconej przez członków samorządu lekarskiego, z 40 zł do 60 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód. Wzrost składki jest znaczący, bo 50 proc.
Można jednak ubiegać się o zniżkę. Dotyczy ona jednak tylko osób, które skończyły 60 lat (kobiety), 65 lat (mężczyźni). Takie osoby mogą wnioskować o obniżenie składki do 10 zł miesięcznie.

Stosownych formalności można dopełnić składając wniosek za pośrednictwem OIL. Po tym terminie każdy lekarz emeryt, rencista czynny zawodowo, będzie musiał opłacać składkę w wysokości 60 zł (do 75 roku życia).

O zmniejszenie składki może ubiegać się pracujący lekarz dentysta, który:
- jest emerytem lub rencistą;
- ukończył 60 lat (w przypadku kobiety), 65 lat (w przypadku mężczyzny),
- poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przychodu przekraczającego roczny przychód stażysty ustalony przez ministra zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię decyzji ZUS o przyznaniu emerytury lub renty
- oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu za rok ubiegły.