• Ustawa o niektórych zawodach medycznych reguluje m.in. to jakie należy posiadać kwalifikacje, aby móc wykonywać m.in. zawód higienistki stomatologicznej
 • Ustawa określa m.in. dla tego zawodu: zakres wykonywanych czynności; zasady rozwoju zawodowego i kryteria ponoszenia odpowiedzialności zawodowej
 • Ustawa skierowana została do podpisu przez prezydenta

Głosując nad ustawą o niektórych zawodach medycznych Sejm odrzucił senacką poprawkę dotyczącą nadzoru lekarza nad higienistką stomatologiczną, gdy wykonuje ona czynności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej.

Higienistka stomatologiczna w ustawie o zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych reguluje zawody medyczne, które dotychczas nie były objęte ustawowymi regulacjami. Wśród wielu innych znajduje się m.in. higienistka stomatologiczna.

Ustawa reguluje:

 • warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodów (z uwzględnieniem dotychczasowych
  ścieżek kształcenia),
 • rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego,
 • ustawiczny rozwój zawodowy w zawodach,
 • odpowiedzialność zawodową osób wykonujących zawody. 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna:

 • rozpoczęcie po 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub
 • rozpoczęcie przed 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub
 • rozpoczęcie po 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
 • rozpoczęcie przed 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna

Czynności zawodowe higienistki stomatologicznej

 • realizowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
  organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii (z nadzorem lekarza dentysty);
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego (z nadzorem lekarza dentysty);
 • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną (z nadzorem lekarza dentysty);
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach (bez nadzoru lekarza dentysty).

Przyczyny wprowadzenia wymogów co do kwalifikacji zawodowych

Higienistka stomatologiczna: brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłaby:

 • narazić pacjentów na choroby zakaźne np. zakażenie wirusem HBV, HCV, HIV z powodu braku wiedzy i umiejętności dotyczącej wyjaławiania narzędzi i materiałów opatrunkowych i nieprzestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;
 • narazić pacjentów na utratę życia z powodu braku wiedzy i umiejętności niezbędnej do współdziałania z lekarzem dentystą w sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjenta podczas wykonywania procedur stomatologicznych i braku wiedzy o lekach p/wstrząsowych oraz umiejętności przygotowania leków niezbędnych do zastosowania;
 • narazić pacjentów na powikłania wynikające z niewłaściwego wykonywania zabiegów profilaktyczno-higienicznych w jamie ustnej takich jak usuwanie osadu i kamienia nazębnego, piaskowanie zębów;
 • spowodować nieumiejętność rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów poddawanych zabiegom profilaktyczno-higienicznym w jamie ustnej może skutkować niepodjęciem właściwych działań ratunkowych.

Ustawa skierowana została do podpisu przez prezydenta.