• Grupa lekarzy dentystów, których zainteresuje wzrost minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest marginalna
 • Wejście w życie ustawy o najniższych wynagrodzeniach oznaczać będzie dla pracodawców, a więc także dla części lekarzy dentystów, zmniejszenie zyskowności prowadzonych przez nich podmiotów leczniczych
 • Nowe przepisy nie rozwiążą problemów dotyczących kwalifikacji w zakresie zawodów medycznych

Etaty nie dla lekarzy dentystów

Lekarze dentyści w bardzo ograniczonym zakresie pracują na etatach. Taka sytuacja zdarzyć się może w wyspecjalizowanych lecznicach publicznych, ośrodkach uniwersyteckich. To miejsca, w których poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego jest podstawową wartością. Trudno przypuszczać, żeby tacy pracownicy realizowali świadczenia za pensję, która byłaby niższa od norm wyznaczonych przez ustawę o wynagrodzeniach minimalnych.

Wkraczający w zawód trafiają do podmiotów leczniczych funkcjonujących poza światem posad na pełen etat. Nie ma znaczenia to czy ktoś realizuje kontrakt z NFZ czy nie. Lekarz dentysta to we współczesnym świecie przedsiębiorca prowadzący firmę nawet wówczas gdy nie ma własnego gabinetu stomatologicznego.

Więcej problemów będą mieli lekarze dentyści – właściciele gabinetów stomatologicznych. Nie dość, że nie będą sobie wypłacać wyższych pensji, bo ich nie mają, to zostaną zmuszeni do podwyższenia uposażeń zatrudnianym pracownikom, funkcjonujących u nich na etatach. To problem finansowy.

Wyższe pensje minimalne, ale jakie?

Kolejne problemy zaczynają się przy kwalifikacji do grupy zawodów. Od dawna nie ma jasnych przepisów w tym względzie, dlatego należy się spodziewać tak kłopotliwych interpretacji. Jak mają wyliczyć swoje przyszłe pobory np. technicy dentystyczni oraz asystentki i higienistki stomatologiczne?

To zależy w jaki sposób zostaną zakwalifikowani. Do wykonujących inne zawody medyczne, czy do pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny. Naturalnym wydaje się zaliczenie ich do wykonujących zawód medyczny, tymczasem kwestia ta do banalnych nie należy. 

Okazuje się bowiem, że jeszcze w końcu grudnia 2021 r. na pytanie o minimalne wynagrodzenie, jakie powinny otrzymywać pracownice zatrudnione na stanowiskach: asystentki stomatologicznej, rejestratorki medycznej, pracownika administracyjnego i sprzątaczki w gabinecie stomatologicznym (chodziło o moc prawną ustawy o najniższych wynagrodzeniach, która obowiązuje od lipca 2021 r.) specjaliści jednej ze znanych firm prawniczych zaliczyli wszystkie te osoby do pracowników wykonujących działalność podstawową, inną niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Jeśli byłoby tak istotnie - to w tabeli zawodów asystentki i higienistki stomatologiczne powinny znaleźć się w dziale: Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (bo takie wykształcenie jest na tych stanowiskach wymagane). Dla nich współczynnik pracy ustalony jest w wysokości 0,78.

Jak wiadomo w nowej tabeli płac są dwie pojemne grupy zawodowe mające różne współczynniki pensji i w efekcie różne najniższe wynagrodzenia:

 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny (inny niż określony w lp. 1-6 tabeli) wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,

Spór o zawody medyczne

Bezsprzecznie jednak zawody: asystentki, higienistki stomatologicznej i technika dentystycznego wymienione zostały w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

W kwalifikacjach zawodowych np. higienistka stomatologiczna widnieje pod symbolem 325102 w branży Opieka zdrowotna. Przypisano jej kwalifikacje MED.02: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Jeśli tak, to takim osobom przysługiwałby współczynnik wzrostu płac 0,86

Różne interesy w kwestii kwalifikacji zawodowych

Oczywiście, że pracodawcy skłaniać się będą do pierwszej koncepcji, sankcjonowanej przez niektórych przynajmniej prawników, natomiast pracownicy będą optowali za drugim podejściem do ich usytuowania na rynku pracy.

Kłopot wynika z faktu, że wciąż nie ma przepisów, które określają wprost definicję pojęcia zawodu medycznego. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, istnieje jedynie przepis definiujący pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny.

Przepisy tej ustawy za osobę realizującą zawód medyczny uznają zarówno osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie oddzielnych przepisów, jak i osobę legitymizującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które służą diagnozie, opiece oraz - w miarę możliwości - leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia.

Pierwsza grupa, obejmująca zawody regulowane, dotyczy osób których status jest określony ustawowo. Należą do niej np. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, felczerzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni.

Druga grupa, dotyczy osób, które wciąż jeszcze takiego uregulowania nie posiadają.

Pamiętać jednak trzeba że ten stan niepewności, za sprawą projektowanej ustawy o niektórych zawodach medycznych, radykalnie się zmieni.

Tabela płac minimalnych w wersji przyjętej przez Sejm

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).