Nowe regulacje, wynikające z zarządzenia Nr 33/2021/DSOZ z 23 lutego 2021 r., mają na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do 18. roku życia.

Jednocześnie NFZ informuje, że skutek finansowy, wynikający z wprowadzenia modyfikacji, nie jest możliwy do oszacowania.

Działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy m.in.:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

W niniejszym zarządzeniu wprowadza się bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do 18. roku życia.

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o  świadczeniach, dokonaną ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w związku epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące umowę w rodzaju leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast w imieniu Prezesa Funduszu działa dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy w danym rodzaju świadczeń. W związku z powyższym, zmianie uległ wzór umowy.

Minister Zdrowia wyraził zgodę pismem z 1 lutego 2021 r. znak DLUZ.736.44.2021.EK na wejście zarządzenia  w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zarządzenie
Umowa
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6