• Nowe wymogi wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,  które właśnie weszło w życie
  • Nowe obowiązki wiążą się z wyposażeniem gabinetu oraz kwalifikacjami pracowników.
  • Każda placówka, w której wykonywane są zdjęcia rtg (z wyjątkiem punktowego) musi uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 20 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Jak podkreśla KS NRL to kluczowy akt prawny, na podstawie którego wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące inne świadczenia rtg (poza rtg punktowym - to świadczenie jest zwolnione) mają obowiązek wystąpić do wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie tych świadczeń. 

Już w 2019 r. nowelizacja Prawa atomowego wprowadziła wymóg uzyskania tej zgody (poprzednia wersja prawa atomowego wyłączała spod tego obowiązku świadczenia rtg udzielane przy użyciu wszystkich "aparatów stomatologicznych").

Zatem z obowiązku wystąpienia o tę zgodę zwolnione są te gabinety stomatologiczne, które realizują rtg  wewnątrzustne.

Rozporządzenie weszło w życie 20 września 2021 r., z obowiązkiem dostosowania się placówek leczniczych do wytycznych w ciągu 6 miesięcy.

Wymogi stawiane przez rozporządzenie w zakresie wyposażenia 

§ 2. 1. Minimalne wyposażenie w urządzenia radiologiczne jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność, o której mowa w art. 33q ust. 1 ustawy, zwanej „jednostką ochrony zdrowia”, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1)[...]
2) rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 33q ust. 14 ustawy, stanowi aparat rentgenowski lub tomograf komputerowy przeznaczony do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych;

Wymogi stawiane  w zakresie kwalifikacji personelu 

 Jednostka ma zapewnić:
a) jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
b) jednego lekarza dentystę, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach, lub
c) jednego technika elektroradiologii.

Szczególnie wymóg zawarty w pkt b to nic innego jak kształcenie ustawiczne potwierdzane przyznanymi przez izbę lekarską punktami edukacyjnymi. Aby móc złożyć wniosek o wydanie zgody, trzeba będzie (jeśli nie zapewnia się specjalisty radiologa lub technika elektroradiologii) odbyć takie szkolenie.

Naczelna Rada Lekarska przystępuje do organizowania takich szkoleń - podmiotów z zarejestrowanymi stomatologicznymi urządzeniami rtg innymi niż rtg punktowe jest przynajmniej 3,5 tys.

KS NRL zapowiada, że szczegóły w tej sprawie zostaną wkrótce opublikowane.