Zgodnie z art. 33 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno bowiem zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie dowodu osobistego pacjenta w zastaw, nie jest uzasadnione. W myśl art. 25 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu.

Wydanie oryginału dokumentacji medycznej, wiąże się także z obowiązkiem, po stronie podmiotu leczniczego, pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wydanej dokumentacji, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rzecznik przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3) poprzez wydanie oryginału, po uzyskaniu pokwitowania odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.