Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które mają umożliwiać pacjentom dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu w szybszym i mniej sformalizowanym trybie  niż  sądy powszechne. 

Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do ministra zdrowia z propozycjami zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.:
- zabezpieczenia pacjentów w możliwość uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku (w chwili obecnej wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracamy przez komisje),
- skrócenia terminu na ustosunkowanie się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego przez podmiot leczniczy (ubezpieczyciela),
- uregulowania wprost możliwości reprezentacji stron postępowania przez pełnomocnika.

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje optymalizację obecnego modelu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów, nie zaś zmianę jego istoty. Obecny model, w opinii RPP, wymaga szerszej dyskusji. Rozwiązania, które funkcjonują w tym zakresie, nie podnoszą bezpieczeństwa leczenia pacjenta.

Stworzenie kultury uczenia się personelu medycznego i podmiotów leczniczych na błędach, wymaga wprowadzenia rozwiązań bazujących na zasadach no fault, tzn. bez orzekania o czyjejkolwiek winie w zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą na zdrowiu pacjenta – napisał Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta okoliczności takiego zdarzenia powinny być przedmiotem analizy pod kątem wdrożenia kolejnych usprawnień w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów.

Więcej: bpp.gov.pl