• Reklama wyrobu, kierowana do publicznej wiadomości, musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla jej odbiorców (laików i profesjonalistów)
 • Żadna, z występujących w reklamie wyrobu medycznego, osób nie będzie mogła podawać się za medyka lub sugerować, że reprezentuje zawód medyczny
 • Niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama wyrobu medycznego, a także sposób jej prezentowania, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia
 • Przepisy, dotyczące reklamy wyrobów medycznych, będą odnosiły się również m.in. do: - reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług; - prezentowania wyrobów w czasie spotkań; - odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów; - sponsorowania targów, wystaw, pokazów

Wprowadzony zostanie m.in. zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę, która na potrzeby promocyjne, stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego.

Przekaz zrozumiały dla laików i profesjonalistów

Reklama wyrobu, kierowana do publicznej wiadomości, musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla (pacjenci, konsumenci, importerzy, dystrybutorzy, przeciętni użytkownicy Internetu).

Zrozumiałe powinny być także terminy medyczne i naukowe oraz wyniki badań naukowych, opinii specjalistów lub literatury specjalistycznej - skierowane w reklamie do profesjonalistów (osób wykonujących zawody medyczne, które posiadły specjalistyczną wiedzę medyczną oraz legitymują się doświadczeniem).

Bez podszywania się pod osoby wykonujące zawody medyczne

Przepisy ustawy jasno zakazują podmiotom prowadzącym reklamę wyrobu medycznego wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne.

Co więcej, żadna z występujących w reklamie wyrobu medycznego osób nie będzie mogła podać się za medyka lub przedstawiać produkt w sposób sugerujący wykonywanie zawodu lekarza, farmaceuty pielęgniarki, ratownika medycznego i innych osób reprezentujących zawód medyczny.

Podobny zakaz obowiązuje w odniesieniu do produktów leczniczych.

Reklama nie może także bezpośrednio wzywać dzieci do kupienia, nakłaniania rodziców lub innych dorosłych do zakupu reklamowanych produktów oraz dotyczyć wyrobów nieprzeznaczonych dla laików.

Niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama, a także sposób jej prezentowania, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Formy przekazu treści reklamowych  

Przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych odnoszą się również do:

 • reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów;
 • prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań;
 • kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści;
 • odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów;
 • sponsorowania targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami;
 • prezentowania wyrobów w czasie targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;
 • przekazywania próbek w celu promocji wyrobów.

Ustawodawca określili również zasady reklamy w miejscu świadczenia usług medycznych.

 • Odwiedzanie medyków w celu reklamy produktu będzie dopuszczalne wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania oraz poza godzinami pracy lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i innych osób wykonujących zawód medyczny.
 • Spotkanie z przedstawicielem prezentującym reklamę może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa podmiotu leczniczego lub osoby wykonującej zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej.
 • Reklama (w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej) prowadzona w aptece lub podmiotach leczniczych, jak również odwiedzanie np. lekarzy w celach prezentacji wyrobu medycznego, nie może utrudniać prowadzonej w tych podmiotach działalności.

Zasady informowania o świadczonych usługach medycznych

Niezależnie od nowych uregulowań lekarze i lekarze dentyści mają ograniczoną swobodę reklamowania i informowania o świadczeniu usług medycznych.

Przepis art. 63 KEL zakazuje reklamowania się oraz wyrażania zgody na użycie swego nazwiska lub wizerunku w celach komercyjnych. 

Lekarz wykonujący praktykę może podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

 • tytuł zawodowy,
 • imię i nazwisko,
 • miejsce, dni i godziny przyjęć.
 • stopień naukowy,
 • tytuł naukowy,
 • posiadane specjalizacje i umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny,
 • szczególne uprawnienia,
 • numer telefonu.
 • określenie cen i sposobu płatności - w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.

Dane te mogą być udostępnianie wyłącznie poprzez:

 • nie więcej niż dwie stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż dwie tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;
 • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
 • informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
 • zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
 • specjalne telefony informacyjne;

  Informacja taka nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:
 • żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 • informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;
 • cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji  poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne;
 • informacji o jakości sprzętu medycznego.

Lekarz w środkach masowego przekazu. W jakim charakterze?

Radca prawny Sylwester Kasprzewski w rozmowie z infoDENT24.pl przypomniał, że nie ma przeszkód, aby lekarz dentysta wziął udział np. w programie telewizyjnym czy radiowym dotyczącym profilaktyki stomatologicznej. Może w nich wystąpić w charakterze eksperta, dzielącego się wiedzą z widzami czy słuchaczami. Jako dozwolone działanie uznaje się wzięcie przez lekarza dentystę udziału w reklamach, ale w innym charakterze, np. jako przedsiębiorcy, mieszkańca danej społeczności, czy osoby posiadającej jakieś wyjątkowe hobby.

Jednak nawet w tych wypadkach, nie powinien on brać udziału w żadnych inicjatywach, które mogą podważać jego autorytet u pacjentów lub całego środowiska lekarzy dentystów.

Biały fartuch wiąże się wizerunkowo z prestiżem i poważaniem w społeczeństwie. Zdanie lekarza dentysty, wypowiedziane w reklamie telewizyjnej, może realnie oddziaływać na decyzje podejmowane przez pacjentów, stąd też zakaz udziału w reklamach ma podłoże nie tylko prawne, ale i etyczne.