Przewodniczący Komisji Stomatologicznej Andrzej Cisło pisze:

W art. 20 ustawy czytamy:
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem:
1. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
a. dostosują kwalifikację pracowników do kategorii pracowników zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
b. przeprowadzą szkolenia pracowników zgodnie z przepisami art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy: przeprowadzą ocenę narażenia osób z ogółu ludności, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
a. wdrożą system, o którym mowa w art. 18a ustawy zmienianej w art. 1,
3. w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy: dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 1,

Uwaga: w tekście uwzględniono tylko te przepisy, które mogą mieć zastosowanie w radiologii stomatologicznej.

(Pod umieszczonymi w tekście linkami znajdują się wyciągi z właściwych przepisów). 

KS NRL przypomina, że ustawa weszła w życie 23 września 2019 r.