• Jak uzyskać pwz i odbyć staż podyplomowy, te ważne etapy w karierze lekarza/lekarza dentysty wymagają kilku formalności
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku szczegółowo informuje  na temat dokumentów, które w tym celu należy złożyć
 • Szczegółowe informacje także dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy otrzymali pwz poza Polską

Prawo wykonywania zawodu. Jak je uzyskać

Prawo wykonywania zawodu

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Jakie dokumenty są potrzebne

 • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 • odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z suplementem - w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,  
 •  dowód osobisty lub paszport do wglądu, 
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobistych,
  W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski - świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ),
 • Obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie obowiązek informacyjny.

Jeśli lekarz uzyskał Prawo Wykonywania Zawodu na terenie innego państwa

Wymagane dodatkowo dokumenty

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).