• Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uzyskał aprobatę Prezydium NRL.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie ma uwag krytycznych do projektu ustawy o zmianie  ustawy  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Regulacje objęte tym projektem ustawy nie będą mieć zastosowania w postępowaniach prowadzonych przez rady lekarskie związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz przyznawaniem im prawa wykonywania zawodu.

Zgodnie bowiem z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jej przepisy stosuje się do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Warunki uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów przez rady lekarskie oraz tryb związanego z tym postępowania określają zaś co do zasady przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Izba lekarska sprawdzi znajomość języka polskiego dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza jednocześnie, że omawiany projekt rozszerza i doprecyzowuje zawarte w ustawie o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulacje dotyczące sprawdzania znajomości języka polskiego osób, których kwalifikacje zawodowe podlegają uznaniu w Polsce.

W szczególności projekt utrzymuje regulację, zgodnie z którą właściwy organ, z własnej inicjatywy, może sprawdzić znajomość języka w każdym przypadku w stosunku do osoby wykonującej zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

 Więcej szczegółów na stronie NIL