PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Punkty za szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej: ile, kiedy i za co

Autor: miro • Źródło: ms
26-11-2020, 09:44
Punkty za szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej: ile, kiedy i za co Szkolenia w zakresie rtg
Osoby posiadające 23 września 2019 r. ważny certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, uzyskały „automatycznie” 20 pkt. szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek uzyskania co najmniej 20 pkt. w ciągu kolejnych 5 lat – tj. do 22 września 2024 r.

Osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, zobowiązane są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Zgodnie z nowym art. 33n ust. 1 ustawy Prawo atomowe, osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są obowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

W celu wykonania tego obowiązku osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są zobowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat (art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe).

Obowiązująca od 23 września 2019 r. ustawa Prawo atomowe wskazała cztery możliwości podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez zobowiązane do tego osoby, wraz z przypisaną liczbą punktów Dz. U. poz. 1593.

Wskazane w ustawie Prawo atomowe możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta obejmują:

1. Ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu.
Liczba punktów szkoleniowych  20 

2. Ukończenie innego niż wskazane w pkt 1 szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń.
1 punkt szkoleniowy za każdą godzinę ukończonego szkolenia

3. Udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom obejmującym tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych.
Liczba punktów szkoleniowych 5

4. Wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień obejmujących tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.
Liczba punktów szkoleniowych 10

Przy czym:
1) Godzina szkolenia wynosi 60 minut.
2) Punkty szkoleniowe dotyczące jednego wydarzenia nie sumują się.
3) Punkty szkoleniowe za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia o tej samej treści mogą być przyznane tylko raz.

***
Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoby posiadające 23 września 2019 r. ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały „automatycznie” 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany w art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe – uzyskania co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat – tj. do 22 września 2024 r.

Dla osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które w dniu 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ustawa Prawo atomowe przewidziała okres 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Art. 9 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Certyfikaty, o których mowa w art. 33c ust. 5c ustawy zmienianej w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. Posiadanie certyfikatu jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 9 ust 2 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1

Szkolenia wskazane w pkt 1 i 2 będą mogły być realizowane po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego m.in.:
1) formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jego ramowy program oraz wzór certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz zdanie egzaminu*

* W oparciu o przepisy dotychczasowe (art. 33c ust. 5 – 5e ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 września 2019 r.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w zakresie dotyczącym szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta) odbywają się wyłącznie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, dla których przed 23 września 2019 r. został złożony wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.

2) zakres tematyczny szkolenia wskazanego w pkt 2 oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia**

** W przypadku obecnie organizowanego szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych przyznanie uczestnikom szkolenia 1 punktu szkoleniowego za każdą godzinę ukończonego szkolenia będzie możliwe po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, pod warunkiem, że zakres tematyczny wskazanego wykładu będzie uwzględniał zakres tematyczny określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zostały zakończone – obecnie projekt ww. rozporządzenia został przekazany do Komisji Europejskiej, która w ciągu 3 miesięcy od daty jego otrzymania może przedstawić ewentualne zalecenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
rtg   RTG w gabinecie dentystycznym  

POLECAMY W SERWISACH