• Psychoterapia nową dziedziną specjalizacji
  • Specjalizacja z zakresu psychoterapii dostępna jest m.in. dla lekarzy dentystów 
  • Ta zmiana umożliwi podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów – wskazuje wiceprezes NRL Paweł Barucha, przewodniczący KS NRL

Specjalizacja z psychoterapii także dla lekarzy dentystów

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, wprowadza nową dziedzinę specjalizacji - psychoterapię (kod 044).

Na liście kierunków studiów, których absolwenci mają prawo do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii uwzględniono także lekarzy dentystów.

Rozporządzenie mówi o absolwentach kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, resocjalizacji, nauk o rodzinie.

Co potrafi specjalista z zakresu psychoterapii 

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii ma być przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej, nazywanej relacją psychoterapeutyczną, umożliwiającej zaistnienie procesu psychoterapeutycznego, w którym język jest zasadniczym sposobem komunikacji.

Celem oddziaływań psychospołecznych stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii jest usunięcie zaburzeń psychicznych poprzez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. W wyniku tych oddziaływań pacjent zdobywa nową wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Adresatem tych oddziaływań będą pacjenci pełnoletni, u których rozpoznanie i przyczyny powstania objawów zaburzeń psychicznych uzasadniają, zgodnie ze współczesną wiedzą o etiopatogenezie, zastosowanie psychoterapii.

Posiadane przez specjalistów umiejętności umożliwią m.in

  • rozpoznawanie objawów zaburzeń psychicznych,
  • diagnozowanie potrzeb terapeutycznych w tym zakresie,
  • wypracowanie u pacjentów umiejętności przezwyciężania kryzysów psychicznych,
  • wdrożenie zmian sposobów przeżywania, poznawania i zachowania,
  • monitorowanie postępów w procesie terapii,
  • nawiązywanie relacji psychoterapeutycznej niezbędnej do wytworzenia i podtrzymania u pacjenta woli współpracy i zaangażowania w terapię. 

Wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego psychoterapia spowoduje, że system opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej. Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone w jednostkach akredytowanych.

Postulat samorządu lekarzy i lekarzy dentystów - spełniony 

- To dobra wiadomość. Ujęcie zawodu lekarza dentysty w katalogu zawodów, po ukończeniu których można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii, jest uzasadnione i wskazuje na równe traktowanie lekarzy i lekarzy dentystów. Cieszę się, że tym razem wsłuchano się w głos środowiska lekarskiego. Ta zmiana umożliwi podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów – wskazuje wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Paweł Barucha, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.