• Nie można podjąć dobrej decyzji na temat formy prowadzenia gabinetu dentystycznego, bez dokładnego przeanalizowania  treści umowy z NFZ. 
  • Jeżeli powstaje nowy podmiot, który miałby wykonywać umowę z NFZ, trzeba będzie dokonać umowy cesji.
  • Nowy podmiot musi posiadać status świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Umowa z NFZ a przekształcenia własnościowe świadczeniodawcy 

Co zrobić żeby przekształcenie nie kończyło się utratą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, radzi Katarzyna Zalewska, radca prawny, prowadząca kancelarię w Białymstoku. 

Przekształcając formę prowadzenia gabinetu lekarskiego i mając podpisaną umowę z NFZ  trzeba pamiętać o jednym. - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wiąże zupełnie różne skutki z przekształceniami gabinetu lekarskiego, przestrzega prawniczka.

W zależności od sposobu przekształcenia trzeba będzie:
- dokonać zawiadomienia o przekształceniu,
- uzyskać zgodę na przeniesienie umowy z NFZ na przekształcony podmiot.

Zawiadomienie o przekształceniu gabinetu stomatologicznego będzie wystarczające w przypadku sukcesji generalnej. Ma to miejsce w sytuacji, w której wszystkie prawa i obowiązki są przejmowane przez kolejny podmiot.

Zatem zawiadomienie wystarczy w przypadku: łączenia, podziału, przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej);przekształcenia w ramach kodeksu spółek handlowych (ich skutkiem jest następstwo prawne właśnie pod tytułem ogólnym).

Wśród nich można wymienić przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, czy przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Oznacza to, że w takim przypadku, składasz zawiadomienie i sprawę można uznać za zamkniętą.

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ

Jeżeli powstaje zupełnie nowy podmiot, który miałby wykonywać umowę z NFZ, trzeba będzie dokonać umowy cesji, która wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy czym nowy podmiot musi posiadać status świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotna będzie tożsamość miejsca, personelu oraz sprzętu poprzedniego i nowego podmiotu. Zmiana podmiotu nie może prowadzić do zmiany parametrów podlegających ocenie przy wyborze oferty, wylicza Katarzyna Zalewska.

Dokumenty potrzebne przy przekształceniu:
- odpis z KRS/CEIDG;
- zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy;
- umowa OC;
- umowa cesji;
- dokumenty wskazujące sposób przekazania potencjału (mają wykazać, że po zmianie podmiotu nie zmienią się parametry merytoryczne oraz opis różnic w potencjale jeśli takie zajdą);
- umowy z podwykonawcami (NFZ może ich skontrolować) lub oświadczenie, że takie umowy nie będą zawierane;
- tytuł prawny do lokalu, w którym będą udzielane świadczenia.

Prawo NFZ do ingerencji

Jak ostrzega prawniczka, bardzo istotne jest przeanalizowanie umowy z NFZ oraz warunków oferty, bo może się okazać, że w tym zakresie zawiera odmienne postanowienia.

Na przykład wyłączające obowiązek uzyskania zgody przez prezesa NFZ na dokonanie takiej zmiany.

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ mogą sprawić sporo problemów, jeśli przed podjęciem działań nie przemyślisz wszystkich za i przeciw. 

Czytaj więcej: prawowgabinecielekarskim.pl