Zgodnie z nowym art. 16a ustawy, każdy przedsiębiorca (w tym dentysta prowadzący indywidualną praktykę) jest zobowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy wskazał w CEiDG. Rodzaj tytułu prawnego (np. własność, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia) nie ma znaczenia. Istotne jest jedynie, aby dla każdego adresu prowadzonej działalności (głównego lub dodatkowych) istniał ważny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Dokumenty, potwierdzające ten fakt, nie muszą być dołączane do wniosku o wpis lub zmianę danych w CEiDG. Niemniej jednak, przedsiębiorca może być wezwany do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie (np. poprzez wykreślenie miejsca, co do którego przedsiębiorca nie posiada już tytułu prawnego), w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

W razie uchybień w tym względzie przedsiębiorca może zostać wykreślony z CEiDG.

W związku z tymi zmianami należy wykreślić miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których dentysta nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości (np. w zakresie świadczeń kontraktowych). Nowi przedsiębiorcy powinni natomiast pamiętać, aby do CEiDG wpisywać wyłącznie adresy miejsc, w których posiadają tytuł prawny do lokalu.

Więcej: oilgdansk.pl