Projekt ustawy zakłada, że tych, którzy wykonują stomatologiczne zdjęcia wewnątrzustne za pomocą aparatów rentgenowskich, służących wyłącznie do tego celu, albo prowadzą działalność polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu nie będzie dotyczył wymóg sprawowania wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej przez osobę, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Taka konieczność dotyczyć ma tylko jednostek ochrony zdrowia wykonujących działalność polegającą na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni, albo uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich będących urządzeniami radiologicznymi do celów obrazowania pozamedycznego, a także uruchamianiu pracowni stosujących takie aparaty.

Poza tym ocena urządzeń mających wpływ na ochronę radiologiczną - przed dopuszczeniem do ich stosowania - nie byłaby wymagana w jednostkach ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu wyłącznie stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu albo tylko w zakresie densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Andrzej Cisło, wiceprezes WIL i przewodniczący KS WIL wymienia kolejne ułatwienia w przypadku jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych:
- polegających na wykonywaniu wyłącznie stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących tylko do tego celu;
- jedynie w zakresie densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Wobec tych właśnie podmiotów:
- rezygnuje się z wykonywania audytów klinicznych zewnętrznych;
- audyty kliniczne wewnętrzne (wykonywane dotychczas przez dwie osoby mające uprawnienia do wykonywania zdjęć) w przypadku kiedy w placówce jest tylko jedna uprawniona osoba - do audytu wewnętrznego wystarcza tylko ta osoba;
- osoby posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S będą mogły przystąpić do egzaminu na pozostałe typy uprawnień inspektora bez konieczności odbywania szkolenia.

Zmiany w systemie szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta
Obowiązywać ma system punktowy kształcenia ustawicznego . Wymagane byłoby zdobycie 30 punktów w ciągu 5 lat. Projekt zakłada, że można je będzie zdobyć w wyniku:
- odbycia dotychczasowego szkolenia i zdania egzaminu - 30 pkt.;
- udziału w innym szkoleniu – 1 pkt za godzinę szkolenia;
- udziału w zjeździe lub sympozjum poświęconym zagadnieniom ochrony radiologicznej -5 pkt.;
- wygłoszenia wykładu lub sporządzenia doniesienia naukowego z zakresu ochrony radiologicznej - 10 pkt.

Minister zdrowia ma wydać w sprawie szczegółowych rozwiązań stosowne rozporządzenie.

Andrzej Cisło pisze, że proponowane zmiany, są wynikiem nowej Dyrektywy Euratom, według której dostosowanie ustaw krajowych ma nastąpić do 15 sierpnia 2017 r. a rozporządzeń wykonawczych do lutego 2018 r.