Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 26 marca wynika z prac Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Do 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy powinien dokonać podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie to powinno być ustalone jako iloczyn współczynnika pracy, określonego w załączniku do projektu ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez prezesa GUS (w roku poprzedzającym ustalenie wynagrodzenia), przy czym:
- sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy;
- podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;
- porozumienie zawiera się do 31 maja 2021 r.;

Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w tym terminie - sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:
- kierownik podmiotu leczniczego,
- podmiot tworzący - w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych.

Pracownik wykonujący zawód medyczny oraz pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy - najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

Od 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na 1 lipca 2021 r.