Osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz osoby nadzorujące ich wykonywanie, są zobowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych pięciu lat (art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe).

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, zgodnie z ustawą Prawo atomowe z 23 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1593), można zrealizować na cztery sposoby.

1. Ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu (20 pkt.).

2. Ukończenie innego niż w pkt 1 szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń (1 pkt szkoleniowy za każdą godzinę (60 minut) ukończonego szkolenia.

3. Udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom obejmującym tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych (5 pkt. z tym, że punkty dotyczące jednego wydarzenia, nie sumują się).

4. Wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień obejmujących tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (10 pkt. z tym, że punkty szkoleniowe za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia o tej samej treści mogą być przyznane tylko raz i punkty te, dotyczące jednego wydarzenia, nie sumują się.

Osoby, posiadające 23 września 2019 r. ważny certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskują automatycznie 20 pkt. szkoleniowych, a zatem spełniają obowiązek uzyskania co najmniej 20 pkt. szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat, a więc do 22 września 2024 r.

Z kolei osoby, zobowiązane do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta mają 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Natomiast posiadane certyfikaty zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Uwaga: w przypadku szkolenia, obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych - przyznanie uczestnikom szkolenia 1 punktu szkoleniowego za każdą godzinę ukończonego szkolenia będzie możliwe po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia (zakres tematyczny wykładu musi uwzględniać zakres tematyczny określony w załączniku nr 1 tego rozporządzenia).

Prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zostały zakończone. Projekt rozporządzenia został przekazany do Komisji Europejskiej, która w ciągu trzech miesięcy od daty jego otrzymania może przedstawić ewentualne zalecenia.

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny