• Rozliczanie środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. 1/12 w kolejnych okresach rozliczeniowych także po 31 grudnia 2021 r.
  • Rozliczenie zaliczek warunkowane wnioskiem do dyrektora OW NFZ przed upływem okresu rozliczeniowego.
  • Prolongata dotyczyć będzie wyłącznie świadczeniodawców, którzy skorzystali już z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego.

Pomimo przedłużenia okresu rozliczeniowego do końca 2021 r. nie wszyscy świadczeniodawcy będą w stanie „odrobić” pobrane zaliczki 1/12 w tym terminie.

Jednocześnie w 2022 r. wielu świadczeniodawców będzie zawierać nowe umowy (zapowiadane są kolejne konkursy). W związku z tą sytuacją minister zdrowia widzi uzasadnienie rozliczania środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. 1/12 w kolejnych okresach rozliczeniowych, już po 31 grudnia 2021 r.

Treść rozporządzenia tutaj 

Rozliczanie także z innych kontraktów

Rozliczanie będzie mogło nastąpić również w ramach innych umów zawartych przez świadczeniodawcę z NFZ, a nie tylko w ramach umowy, z którą wiązało się wypłacanie zaliczek.

Brak takiej możliwości powodowałby konieczność rozliczenia dotychczasowej umowy do końca 2021 r. i ewentualny zwrot nie rozliczonych środków.

Konieczny wniosek

Jeżeli świadczeniodawca będzie chciał rozliczyć środki wypłacone w formie „1/12” w kolejnym okresie rozliczeniowym, będzie musiał złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektora OW NFZ przed upływem okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek.

Prolongata do końca 2023 r.

Maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek to 31 grudnia 2023 r.

Zaliczki wypłacane do końca 2021 r.

Jednocześnie wskazano na konieczność przedłużenia o trzy miesiące okresu, w którym świadczeniodawcy będą mogli ubiegać się o zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadające na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Tylko dla już korzystających z zaliczek

 Przepis ten dotyczy – jak dotychczas - wyłącznie świadczeniodawców, którzy skorzystali już z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego. Do 31 grudnia 2021 r. zaliczki będą wypłacane na takich samych zasadach jak w II i III kwartale 2021 r., a więc wszystkim świadczeniodawcom, z wyjątkiem świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach:

1) domowa antybiotykoterapia dożylna;
2) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;
3) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;
4) leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej;
5) leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559);
6) leki stosowane w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7) leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi przysługującymi świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) neurochirurgia dziecięca – hospitalizacja – A03;
9) neurochirurgia – hospitalizacja – Q31, Q32, Q33;
10) pozytonowa tomografia emisyjna (PET);
11) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);
12) świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie uczniom do 18 r. ż.;
13) świadczenia udzielane w dentobusie;
14) świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
15) świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134);
16) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;
17) teleradioterapia protonowa;
18) terapia hiperbaryczna;
19) tlenoterapia domowa;
20) zaopatrzenie protetyczne;
21) żywienie dojelitowe w warunkach domowych;
22) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

Wysokość zaliczki

Wysokość zaliczki - co do zasady - wynosi 70 proc. kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek, z wyjątkiem świadczeniodawców:
1) posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach stacjonarnych,
2) realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dedykowane dzieciom (szpitalne oddziały pediatryczne), którzy w IV kw. 2021 r. będą mogli ubiegać się o 100 proc. zaliczki (tzw. 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.