• Jedna z istotnych zmian, która znalazła się w projekcie, to przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest wykształcenie średnie.
  • Posłowie pozytywnie zaopiniowali jedną poprawkę techniczną zgłoszoną przez klub Prawo i Sprawiedliwość. 
  • Nowe przepisy wchodzą w życie z początkiem lipca 2022. Wyższe wynagrodzenia otrzyma 460 pracowników systemu opieki zdrowotnej

Podwyżki  wynagrodzeń od 1 lipca. Obejmą 460 tys. pracowników medycznych

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych skierowano do konsultacji publicznych 1 kwietnia.

Jedna z istotnych zmian, która znalazła się w projekcie, to przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest wykształcenie średnie. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

W załączniku do projektu nowelizacji zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

 

Kto jaką podwyżkę otrzyma. Najwięcej lekarze z I stopniem specjalizacji

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą:

  • dla lekarzy specjalistów I stopnia - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł),
  • dla lekarzy specjalistów II stopnia - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł),
  • opiekuni medyczni i technicy medyczni ze średnim wykształceniem - 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł),
  • ratownicy medyczni i pielęgniarki ze średnim wykształceniem - 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł),
  • magister pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuci i diagności laboratoryjni ze specjalizacją - 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W projekcie nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

MZ szacuje, że planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.