• Ustawa o niektórych zawodach medycznych ma uregulować warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte przepisami ustawowymi
  • Procedowana ustawa określa m.in. zadania zawodowe, wymagania kwalifikacyjne, pożądane efekty uczenia się, uwzględnia także kodeksy etyki i deontologii medycznej
  • Projekt ustawy określa działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny
  • Projekt ustawy reguluje także zagadnienia związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego 

Projekt ustawy o zawodach medycznych. Krok dalej 

- Rząd przyjął projekt ustawy regulującej funkcjonowanie aż 17, nieuregulowanych dotychczas zawodów medycznych - poinformował na Twitterze minister Niedzielski.

Projekt ustawy dotyczy 17. zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznych oraz technika dentystycznego.

Celem projektu jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

- Dzięki niej gwarantujemy dopływ profesjonalistów ze specjalistycznym wykształceniem, a tym samym zapewniamy pacjentom wysoki standard. Pracownicy zyskują możliwość rozwoju - wskazał szef MZ.

Dostęp do zawodu tylko dla profesjonalistów

Zgodnie z projektem, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. 

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych ma na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia.

Taki system ma być gwarancją zatrudniania w ochronie zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej.

Ustawa ułatwi również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.

Centralny rejestr 

Minister zdrowia prowadzić będzie centralny rejestr (na podstawie danych gromadzonych przez wojewodów) osób wykonujących zawód medyczny.

Rejestr taki byłby jawny w zakresie następujących danych: numeru wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska, informacji o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego, informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, daty wykreślenia z rejestru wraz z podaniem przyczyny.

Wprowadzenie rejestru umożliwi weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne pracodawcom, jak i pacjentom. Umożliwi potwierdzenie kwalifikacji, każdej osoby wykonującej zawód medyczny. Opłata za wpis do rejestru wyniesie maksymalnie 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Obowiązek ustawicznego kształcenia 

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego.

Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym. Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym w formie pisemnej albo ustnej lub egzaminem praktycznym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem tego kursu. Odbycie kursu kwalifikacyjnego ma być potwierdzone zaświadczeniem. Program kursu kwalifikacyjnego jest opracowywany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Osoba wykonująca zawód medyczny ma również obowiązek doskonalenia zawodowego, realizowanego jako kurs doskonalący lub samokształcenie.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Wojewodowie wydawać będą kartę rozwoju zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny oraz potwierdzają dopełnienie nałożonego obowiązku przez te osoby.

Na kształcenie przysługiwać będzie płatny urlop szkoleniowy do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Wymiar urlopu jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą.

Odpowiedzialność zawodowa 

Osoby wykonujące zawód medyczny będą podlegać odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej będzie się składała z 38 członków, powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu medycznego oraz 4 przedstawicieli ministra zdrowia.