• Funkcjonujące obecnie pozasądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, oparte na działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, nie zdaje egzaminu, zatem potrzebne są nowe rozwiązania, podkreśla Prezydium NRL
  • Prezydium NRL zgłasza krytyczne uwagi do projektu poselskiego ustawy o prawach pacjenta. Na przykład zgłasza zastrzeżenie do  upoważnienia Rzecznika Praw Pacjenta do opracowywania rekomendacji  dotyczących postępowania medycznego, a także projektowanego trybu przyznawania świadczenia kompensacyjnego
  • W ocenie samorządu lekarskiego  ustawa o ustawie zawiera jedynie fragmentaryczne uregulowanie zagadnienia jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta. W tym kształcie nie poprawi sytuacji

Ustawa o prawach pacjenta. Ocena Prezydium NRL 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło własne uwagi  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. 

Jak czytamy w oficjalnym stanowisku z 25 maja 2023 r., choć samorząd lekarski widzi pilną potrzebę wdrożenia nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zdarzeń medycznych, jednak  zastrzeżeń pod adresem poselskiego projektu jest wiele, m.in.:

  •  projektowana ustawa przewiduje upoważnienie Rzecznika Praw Pacjenta do "zbierania informacji o zdarzeniach niepożądanych oraz opracowywania na ich podstawie rekomendacji, analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa pacjenta”. Zastrzeżenia budzi upoważnienie Rzecznika Praw Pacjenta do opracowywania rekomendacji – należy przyjąć, ze rekomendacje dotyczące postępowania medycznego powinny być opracowywane przez medyczne towarzystwa naukowe czy inne gremia naukowe, a nie przez organ państwowy, jakim jest Rzecznik Praw Pacjenta. 

Świadczenia kompensacyjne. Nielogiczne zasady 

Co do projektowanych przepisów w zakresie kompensacji szkód poniesionych przez pacjentów, Prezydium NRL także zgłasza krytyczne uwagi:

  •  nowy system kompensacji szkód poniesionych przez pacjenta ma dotyczyć tylko zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania lub zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem kompensacja szkód w pozasądowym modelu jest niepełna, podkreśla Prezydium NRL:
  •   dotyczy tylko pacjentów, którzy leczyli się w szpitalu; system ten nie obejmuje pacjentów, korzystających ze świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych. Zdaniem samorządu lekarskiego brak podstaw do pozbawienia tych grup pacjentów dostępu do pozasądowego trybu dochodzenia roszczeń;
  •  zastrzeżenia budzi projektowany art. 67w ustawy o prawach pacjenta, który przewiduje, że stroną postępowania w sprawie ustalania świadczenia kompensacyjnego jest wnioskodawca, czyli pacjent lub osoby, które w przypadku śmierci pacjenta nabywają prawo do tego świadczenia. Pomija się w tym postępowaniu rolę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, który także powinien korzystać z praw strony postępowania ponieważ ustalenia zdarzenia medycznego niewątpliwie dotyczy praw i interesów tego podmiotu leczniczego;   
  •  w projektowanym art. 67zc ust. 3 ustawy o prawach pacjenta przyjęto, że jeśli w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja, w której przyznano świadczenie kompensacyjne i ustalono jego wysokość, stała się prawomocna, wnioskodawca nie składa Rzecznikowi Praw Pacjenta oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego ani oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia kompensacyjnego, to przyjmuje się, że jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę świadczenia kompensacyjnego. Należy raczej przyjąć regułę odwrotną - jeśli pacjent składa najpierw wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, a decyzją Rzecznika Praw Pacjenta świadczenie to jest mu przyznane, to milczenie pacjenta w terminie 30 dni od prawomocności decyzji Rzecznika Praw Pacjenta powinno być równoznaczne z przyjęciem przez pacjenta świadczenia kompensacyjnego.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej. W tej wersji nie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa  

Prezydium wydało także stanowisko w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

- Samorząd lekarski zdecydowanie popiera inicjatywy zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że zakres regulacji przewidziany w projekcie opiniowanej ustawy, dotyczący autoryzacji niektórych podmiotów leczniczych, akredytacji i wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem wskazuje, że jest to tylko fragmentaryczne uregulowanie zagadnienia jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta – podano.

Zdaniem samorządu przewidziane w ustawie instytucje nie przełożą się na poprawę jakości opieki zdrowotnej. NRL wyjaśnia, że nie będzie to możliwe, jeśli nie będzie przy tym odpowiedniej regulacji prawnej poprawiającej m.in. poziom bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.

Szczegóły stanowiska Prezydium NRL na temat jakości w opiece zdrowotnej