• Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS) wciąż jest tworzona. Rada Europejskich Dentystów wskazuje na konieczność zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych dotyczących zdrowia
 • Przedstawiciele zawodów medycznych apelują o mądre przepisy, które zapewnią pracownikom narzędzia - gwarantujące płynne przejście do rozwiązań zaproponowanego systemu i - pozwalające m.in. na wykonanie nowych obowiązków w praktyce zawodowej pracowników ochrony zdrowia
 • Istnieje niebezpieczeństwo, że pacjenci mogą odkładać leczenie z obawy, że ich stan ich zdrowia zostanie ujawniony innym. Nie może istnieć najmniejsze ryzyko ujawnienia najbardziej wrażliwych danych pacjentów nieznanym stronom trzecim, także wykorzystywanych w celach komercyjnych

Europejska przestrzeń danych dot. zdrowia (EHDS) w budowie

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS) zapewnić ma bezpieczny dostęp do szerokiego zakresu danych dotyczących zdrowia i umożliwić bezpieczne przetwarzanie takich danych. Rozwiązania opierają się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). 

Powstające akty tworzą ramy zawierające przepisy odnoszące się do sektora ochrony zdrowia. W rozporządzeniu w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia powstają szczegółowe przepisy uwzględniające poziom wrażliwości danych dotyczących zdrowia.

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, farmaceuci, kadra zarządzająca podmiotami funkcjonującymi w ochrony zdrowia opowiadają się za zmianami w regulacjach dotyczących EHDS, które

 • uchronią poufność danych pacjentów;
 • jednoznacznie wskażą na obowiązki natury etycznej;
 • byłyby przejrzyste w zakresie odpowiedzialności medycznej;
 • zmniejszają obciążenia administracyjne nakładane na osoby uczestniczące w procesie cyfryzacji;
 • zaoferują odpowiednią rekompensatę za ponoszone koszty cyfryzacji.

Z uwagi na fakt, że współprawodawcy kontynuują prace w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w kwestii europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS) - przedstawiciele zawodów medycznych apelują o mądre przepisy, które zapewnią pracownikom narzędzia

 • gwarantujące płynne przejście do rozwiązań zaproponowanego systemu;
 • pozwalające na wykonanie nowych obowiązków w praktyce zawodowej pracowników ochrony zdrowia.

Niebezpieczeństwa kryjące się w systemie EHDS

Rada Europejskich Dentystów (CED) uważa, że aby system EHDS był w ogólne możliwy do zaakceptowania przez pracowników ochrony zdrowia, konieczne musi być wydłużenie terminów zdrożenia proponowanych rozwiązań.

Sygnatariusze* listu otwartego wzywają prawodawców do przestrzegania etycznych zasad dotyczących poufności danych pacjenta i zachowania tajemnicy zawodowej.

Udostępnianie danych do wtórnego wykorzystania nigdy nie powinno naruszać poufności pacjenta i tajemnicy zawodowej.

Obowiązki udostępniania danych - w przypadku wtórnego ich wykorzystania - nie mogą zagrażać zaufaniu występującemu między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia.

W przeciwnym przypadku fundamentalna zasada poufnej komunikacji przestanie obowiązywać a podstawowe prawo dostępu do opieki zdrowotnej będzie zagrożone.

Pacjenci mogą odkładać leczenie z obawy, że ich stan ich zdrowia zostanie ujawniony innym. Nie może istnieć najmniejsze ryzyko ujawnienia najbardziej wrażliwych danych pacjentów nieznanym stronom trzecim, także w celach komercyjnych.

CED, CPME, EFN, HOPE i PGEU opowiadają się za wyraźnym odniesieniem się w projekcie rozporządzenia do etycznej zasady poszanowania poufności pacjenta i tajemnicy zawodowej.

Istnieje konieczność zadbania o wykluczenie niebezpieczeństwa ponownego dostarczania przez pracowników ochrony zdrowia danych do ich wtórnego wykorzystania.

Dodatkowe obciążenie pracowników ochrony zdrowia

Przy niedoborze pracowników ochrony zdrowia nie należy ich obciążać zadaniami administracyjnymi, które zabierają czas na leczenie pacjentów.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ zapewnienie zgodności z EHDS prowadzić będzie do podejmowania poważnych wysiłków organizacyjnych, co w szczególności będzie kłopotliwe dla mniejszych praktyk opieki zdrowotnej.

W niektórych przypadkach może to nawet doprowadzić do zamknięcia praktyk i przejścia medyków na wcześniejszą emeryturę.

Obowiązki świadczeniodawców opieki zdrowotnej powinny ograniczać się do podstawowego i pierwotnego wykorzystywania danych w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej.

Zapewnienie jasności przepisów w zakresie odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia w przetwarzaniu elektronicznej dokumentacji medycznej. W zależności od historii medycznej dokumentacja elektroniczna może obejmować tysiące stron.

Konieczność określenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności 

Projekt rozporządzenia musi precyzować, z kim pracownicy ochrony zdrowia mają obowiązek kontaktować się odnośnie elektronicznej dokumentacji medycznej bez obawy, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej za zaniedbanie.

Projekt rozporządzenia musi zawierać odpowiedzi na przypadki, w których pacjenci blokują określone informacje przed pracownikami ochrony zdrowia (chodzi o wartość prawną danych dostarczonych przez pacjenta). Należy odpowiedzieć kto jest kompetentny do sprostowania danych klinicznych w aktach i w jaki sposób.

 • CED, CPME, EFN, HOPE i PGEU popierają poprawki dotyczące zasad prostowania faktów klinicznych. Należy doprecyzować, że pracownicy ochrony zdrowia są zobowiązani jedynie do przejrzenia dostarczonych przez pacjenta danych. Informacje te  powinny stanowić oddzielną kategorię elektronicznych danych dotyczących zdrowia.
 • Sygnatariusze listu popierają poprawki, które dotyczą odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia. Powinno być jasne, że osoby takie nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakość danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, jeżeli dane te są pierwotnie przechowywane przez innego pracownika ochrony zdrowia.
  Pracownicy ochrony zdrowia mogą ponosić odpowiedzialność wyłącznie za dane, które sami zebrali i wprowadzili.
 • Należy zapewnić rekompensatę finansową za koszty digitalizacji. Kosztów cyfryzacji nie należy przenosić na placówki i pracowników ochrony zdrowia

Państwa członkowskie powinny zapewnić specjalne środki budżetowe na wsparcie finansowe dla jednostek ochrony zdrowia chcących połączyć się z MyHealth@EU lub dostosować się do nowych specyfikacji dotyczących elektronicznej rejestracji danych dotyczących zdrowia.

Cyfryzacja nie może zwiększać pracy administracyjnej pracowników ochrony zdrowia i powinna być dobrowolna.

CED, CPME, EFN, HOPE i PGEU popierają poprawki, które uznają potrzebę dodatkowego finansowania realizatorów zadań wynikających z wdrożonego projektu.

Należy dopilnować, aby państwa członkowskie uruchomiły środki finansowe dla podmiotów i pracowników ochron zdrowia, które mają zostać połączone z MyHealth@EU.

* Sygnatariusze listu otwartego w sprawie EHDS

Rada Europejskich Dentystów (CED) jest europejskim stowarzyszeniem non-profit reprezentującym ponad 340 tys. dentystów z całej Europy poprzez 33 krajowe stowarzyszenia dentystyczne w 31 krajach europejskich.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) jest niezależnym głosem zawodu pielęgniarki. EFN reprezentuje ponad 36 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek.

Jego praca ma wpływ na codzienną pracę 3 mln pielęgniarek w całej Unii Europejskiej

Europejska Federacja Szpitali i Opieki Zdrowotnej (HOPE) jest europejską organizacją non-profit, reprezentującą krajowe szpitale publiczne i prywatne oraz usługi opieki zdrowotnej. Dzięki 36 organizacjom z 27 państw członkowskich HOPE obejmuje prawie 80 proc. opieki szpitalnej.

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) to stowarzyszenie reprezentujące 400 tys. farmaceutów w 32 krajach europejskich.

Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) to europejskie stowarzyszenie non-profit reprezentujące 37 krajowych stowarzyszeń lekarskich w całej Europie i zrzeszające ponad 1,7 mln lekarzy.