• Po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, obowiązującego od 8 lipca 2023 r. pojawia się wiele wątpliwości na temat  możliwości stosowania sedacji płytkiej przez lekarzy dentystów
  • Jakie są obecnie prawne uwarunkowania stosowania tej procedury w zabiegach stomatologicznych wyjaśnia radca prawny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marcin Zalewski

Rozporządzenie MZ. Możliwości stosowania płytkiej sedacji przez lekarzy dentystów 

Na ile możliwości stosowania płytkiej sedacji przez lekarzy dentystów zmieniło rozporządzenia ministra zdrowia z  13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, wyjaśnia radca prawny Marcin Zalewski.

Radca prawny Marcin Zalewski z Kancelarii Prawnej Auctoritas podkreśla, że uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowych w zakresie sedacji płytkiej, czy też posiadanie wymaganych w rozporządzeniu kompetencji uprawniającej do jego otrzymania, nie stanowi niezbędnej przesłanki umożliwiającej lekarzowi dentyście udzielanie świadczeń w zakresie objętym danym certyfikatem.

Celem wprowadzenia tego rozporządzenia było bowiem ujednolicenie – dotychczas niesformalizowanych – zasad uzyskiwania certyfikatów przez lekarzy i lekarzy dentystów, stanowiących potwierdzenie nabytej przez nich wiedzy, umiejętności czy też doświadczenia zawodowego.

Okoliczność braku uwzględnienia lekarzy dentystów czy też specjalizacji stomatologicznych w poz. 43 Załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, określającego kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowych w zakresie sedacji płytkiej, nie oznacza pozbawienia lekarzy dentystów możliwości wykonywania tejże procedury, jeżeli uznamy, iż lekarz dentysta w ramach odbytego kształcenia nabył już umiejętności obejmujące jej stosowanie.

Stosowania sedacji płytkiej przez dentystę. Wystarczy szkolenie przeddyplomowe w zakresie uśmierzania bólu i łagodzenia stresu

Prawnik wskazuje, iż w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 755 ze zm.), określony został standard kształcenia dla lekarzy dentystów obejmujący nabycie konkretnych efektów kształcenia zarówno na poziomie wiedzy jak i umiejętności z zakresu:

  • procedur uśmierzania bólu, lęku i stresu w trakcie leczenia stomatologicznego
  • metody terapeutyczne ograniczania i znoszenia bólu oraz ograniczania lęku i stresu
  • zasady znieczulenia w zabiegach stomatologicznych i podstawowe środki farmakologiczne 
  • stosowanie odpowiednich leków w czasie i po zabiegu stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku.

 Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, iż już zakres nabytych przez lekarza dentystę w trakcie kształcenia przeddyplomowego umiejętności obejmuje stosowanie płytkiej sedacji w formie łagodzącej napięcie i ułatwiającej współpracę z pacjentem sedacji wziewnej, tj. podania gazu rozweselającego, czyli mieszanki gazów, w której skład wchodzą podtlenek azotu oraz tlen.

Obowiązujący program specjalizacji w dziedzinie najczęściej wykorzystującej sedację płytką, tj. stomatologii dziecięcej, obejmuje zagadnienia związane z opieką stomatologiczną nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie lub fizycznie, z uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej oraz przygotowania psychologicznego, uspokojenia farmakologicznego, sedacji płytkiej i głębokiej.

Nie ma przy tym podstaw do uznania, iż wejście w rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, mającego na celu przede wszystkim ujednolicenie zasad uzyskiwania certyfikatów przez lekarzy i lekarzy, potwierdzających nabycie umiejętności wykraczających poza zakres kształcenia przeddyplomowego, wyłączyło możliwość stosowania w gabinetach stomatologicznych opisanej wyżej sedacji płytkiej przez lekarzy dentystów, podkreśla prawnik

Opisywane przez infodent24.pl stanowisko MZ w tej sprawie