• Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów weszło na etap konsultacji publicznych
  • Zgodnie z nowymi wytycznymi w dziedzinie stomatologii dziecięcej wysokość wynagrodzenia rezydenta wyniesie przez pierwsze dwa lata 8308 zł
  • Lekarz rezydent z pozostałych dziedzin stomatologii otrzyma przez dwa lata 7552 zł

Podwyżki dla lekarzy rezydentów. Rozporządzenie ministra zdrowia

W uzasadnieniu wskazano, że konieczne jest dostosowanie wynagrodzeń rezydentów do wymogów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza odbywającego specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna oraz stomatologia dziecięca w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury będzie wynosić 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 9063 zł.

W uzasadnieniu podkreślono, że wśród dziedzin medycyny priorytetowych została wymieniona neurologia, która ma uzyskać ten status zgodnie z równolegle procedowanym rozporządzeniem ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

- Zatem lekarze odbywający już specjalizację w dziedzinie neurologii od 1 lipca 2023 r. nabędą prawo do wynagrodzenia właściwego dla dziedziny priorytetowej. Jednocześnie zakłada się zwiększenie liczby finansowanych rezydentur w dziedzinie neurologii do ok. 700, podczas gdy obecnie jest to mniej niż 600 etatów - wskazano.

Ile zarobi lekarz rezydent przez dwa lata?

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż te wskazane jako priorytetowe, w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury będzie wynosić 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 7779 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2023 r.