• Lekarze, lekarze dentyści z warunkowym pwz - gdzie mogą pracować, jeśli nie leczą pacjentów z COVID-19
  • Wymogi formalne, które musi spełnić lekarz, lekarz dentysta z warunkowym pwz
  • Co jeśli medyk czeka na decyzję w sprawie warunkowego pwz 

Od 1 kwietnia 2022 r. nie są już wyodrębnione podmioty lecznicze, które mają udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. W takiej sytuacji lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają warunkowe prawo wykonywania zawodu mogą pracować w dowolnym podmiocie leczniczym – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Na jakich zasadach osoby z warunkowym pwz mają funkcjonować?

 MZ zapewnia, że osoby z warunkowym pwz nie mają obowiązku uzyskania dodatkowej zgody ministra zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty poza podmiotami przeznaczonymi do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Zgłoszenie przy posiadaniu zgody

Osoby z warunkowym pwz muszą jednak w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych poza dotychczasowym podmiotem zgłosić ten fakt Ministerstwu Zdrowia.

Niespełnienie tego warunku może skutkować cofnięciem zgody ministra zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Starania o ograniczone pwz w toku

 Osoby, które nie otrzymały jeszcze warunkowego prawa wykonywania zawodu na podstawie decyzji ministra zdrowia (postępowanie w toku), muszą czekać na rozstrzygnięcie.

O ile decyzja będzie odmowna to taki lekarz, lekarz dentysta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych.

Starania o ograniczone pwz (sprawy  w toku) mogą dotyczyć sytuacji gdy:

  • minęło 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie warunkowego pwz, a okręgowa rada lekarska takiego prawa nie przyznała;
  • okręgowa rada lekarska wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub uchwałę o odmowie przyznania warunkowego pwz (lekarz/lekarz dentysta złożył zażalenie lub odwołanie);
  • postępowanie nie zakończyło się prawomocnie, włącznie z etapem postępowania sądowo-administracyjnego.