• Ustawa o nowych zawodach medycznych, której potrzebę zgłaszali sami  przedstawiciele tych zawodów, wkrótce trafi do Sejmu
 • Asystentki i higienistki stomatologiczne oraz technicy dentystyczni będą mieli swoją ustawę o zawodzie medycznym, dokument określi m.in. zasady zdobywania, ale też podwyższania kwalifikacji
 • Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych wprowadzi mechanizm mający zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom

17 nowych zawodów medycznych. Czwarty rok pracy nad ustawą

Prace nad projektem ustawy o nowych zawodach medycznych mają już długą historię. Przygotowania ruszyły w 2019 r. Celem dokumentu jest  prawne  unormowanie 17 zawodów, które od dawna funkcjonują w ochronie zdrowia. Wzorem tych regulacji są sprawdzone standardy obowiązujące w krajach europejskich. 

Blisko finiszu. Projekt najdalej w lipcu będzie w Sejmie

Projekt ustawy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy trafi do pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Zdrowia.  Prace nad szczegółami projektu prowadzone są przez Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trwają też konsultacje społeczne.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych ma na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia.

Taki system ma być gwarancją zatrudniania w ochronie zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej.

Ustawa ułatwi również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.

Kogo dotyczą nowe  regulacje

Projektowane regulacje nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania i obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach dotyczących tych zawodów, czyli:  lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

Ustawa będzie regulować warunki i zasady wykonywania następujących zawodów:

 • asystentka stomatologiczna
 • dietetyk
 • elektroradiolog
 • higienistka stomatologiczna
 • logopeda
 • masażysta
 • opiekun medyczny
 • optometrysta
 • ortoptystka
 • podiatra
 • profilaktyk
 • protetyk słuchu
 • technik dentystyczny
 • technik farmaceutyczny
 • technik ortopeda
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy 

Centralny rejestr 

Minister zdrowia prowadzić będzie centralny rejestr (na podstawie danych gromadzonych przez wojewodów) osób wykonujących zawód medyczny.

Rejestr taki byłby jawny w zakresie następujących danych: numeru wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska, informacji o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego, informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, daty wykreślenia z rejestru wraz z podaniem przyczyny.

Wprowadzenie rejestru umożliwi weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne pracodawcom, jak i pacjentom. Umożliwi potwierdzenie kwalifikacji, każdej osoby wykonującej zawód medyczny. Opłata za wpis do rejestru wyniesie maksymalnie 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Obowiązek ustawicznego kształcenia 

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego.

Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym. Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym w formie pisemnej albo ustnej lub egzaminem praktycznym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem tego kursu. Odbycie kursu kwalifikacyjnego ma być potwierdzone zaświadczeniem. Program kursu kwalifikacyjnego jest opracowywany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Osoba wykonująca zawód medyczny ma również obowiązek doskonalenia zawodowego, realizowanego jako kurs doskonalący lub samokształcenie.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Wojewodowie wydawać będą kartę rozwoju zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny oraz potwierdzą dopełnienie nałożonego obowiązku przez te osoby.

Na kształcenie przysługiwać będzie płatny urlop szkoleniowy do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Wymiar urlopu jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą.