• Według projektowanego rozporządzenia mają obowiązywać trzy progi wynagrodzeń dla konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych
  • Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od dziedziny specjalizacji, przy czym konsultanci w priorytetowych dziedzinach medycyny mieliby otrzymać najwyższe wynagrodzenie
  • Jednym z kryteriów wyznaczania wstawki wynagrodzenia będzie także obciążenie dodatkowymi obowiązkami

Nowe stawki wynagrodzeń dla konsultantów medycznych

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich, które nie były aktualizowane od 13 lat.

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie wyodrębnia dwie stawki wynagrodzenia, co nie odpowiada zróżnicowaniu obowiązków realizowanych przez konsultantów w poszczególnych dziedzinach - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Konsultanci w dziedzinie stomatologii. Wyższe stawki

Stąd projektowane rozporządzenie przewiduje trzy progi wynagrodzeń dla konsultantów krajowych, które uwzględniają różnice w zakresie obowiązków oraz specjalizacji.

  • pierwszy próg z najwyższym wynagrodzeniem dla konsultantów krajowych w priorytetowych dziedzinach medycyny określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 2814),
  • drugi próg dla konsultantów krajowych w pozostałych dziedzinach specjalizacji lekarskich i lekarsko dentystycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.)
  • trzeci próg dla konsulatów krajowych w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa

Wysokość wynagrodzenia została ustalona na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie. Podstawa w określaniu stawki konsultanta medycznego

Nowe wynagrodzenia konsultantów proponowane w rozporządzeniu:

  • wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej medycyny ustalono w oparciu o 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglone do pełnych tys. zł w dół tj. w wysokości nie wyższej niż 23 000 zł,
  • konsultanci krajowi w pozostałych dziedzinach specjalności lekarskich i lekarsko dentystycznych, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 3 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglone do pełnych tys. zł w dół tj. w wysokości nie wyższej niż 20 000 zł,
  • konsultanci krajowi w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglone do pełnych tys. zł w górę tj. w wysokości nie wyższej niż 17 000 zł.