• Senat opowiedział się za dodatkowym wzrostem współczynników określających minimalne wynagrodzenia dla pracowników medycznych oraz okołomedycznych (o 0,25)
 • Senatorowie zgłosili szereg poprawek, które mają zabezpieczać pracowników przed próbami zmniejszania skali należnych im podwyżek
 • Nikłe szanse, aby projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach procedowany był w Sejmie w wersji przegłosowanej przez Senat   

Co z podwyższonymi przez Senat współczynnikami wynagrodzeń? 

Propozycje senatorów, zwiększające o 0,25 współczynniki określające minimalne wynagrodzenia dla pracowników medycznych oraz okołomedycznych (wobec propozycji członków Sejmowej Komisji Zdrowia) oznaczałyby konieczność znalezienia dodatkowych ok. 14 mld zł w skali roku. Na takie obciążenie nie chce przystać Ministerstwo Zdrowia.

Tak czy inaczej projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (w wersji z podwyższonymi współczynnikami) trafić ma pod obrady Sejmowej Komisji Zdrowia 22 czerwca. Niewielkie są szanse na to, żeby posłowie z tej Komisji przesłali do dalszego procedowania projekt z senackimi poprawkami.

Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, iż Sejm - podczas zaplanowanego na 22 - 23 czerwca posiedzenia plenarnego - nie będzie głosował nad wersją ustawy zaproponowaną przez Senat (przynajmniej w części dotyczącej wyższych współczynników).

Co stanie się z projektem ustawy nie jest to ostatecznie przesądzone, tym bardziej, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiada wiecowanie przed Sejmem w dniach obrad Sejmu. Taka atmosfera może wywrzeć presję na decyzje posłów.

W ocenie przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa trudno jest rozdawać środki finansowe nie mając na takie decyzje pokrycia.

Senackie poprawki korzystne dla pracowników 

Senatorowie wprowadzili do projektu ustawy szereg innych poprawek, które mają m.in.:

 • zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, w różnych placówkach, tego samego podmiotu leczniczego;
 • zawęzić obowiązek raportowania do AOTMiT wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników (wyłączono nakaz przekazywania tego typu danych o osobach świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej albo o podwykonawcach);
 • zobowiązywać pracodawców do tego, aby podnosili wynagrodzenie pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po tym, w którym podnieśli oni swoje kwalifikacje;
 • nakładać na strony umowy o pracę (w praktyce na podmiot leczniczy) - zamieszczanie w tej umowie informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika;
 • dodać nowy zawód - technik farmaceutyczny;
 • wprowadzić do kategorii osób z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskimi i specjalizacją, również osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień;
 • przenieść do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarki i położne pracujące na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego;
 • zrównać (pod względem współczynnika pracy) pielęgniarki z największym doświadczeniem zawodowym z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Tabela płac minimalnych w wersji "sejmowej" 

Tabela płac minimalnych w wersji przyjętej przez sejmową Komisję Zdrowia (bez 0,25 korekty Senatu)

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).