• Kobieta doznała mechanicznego uszkodzenia ośmiu zębów podczas zabiegu usunięcia retainera, który został założony po ściągnięciu stałego aparatu ortodontycznego
  • W wyniku usunięcia retainera u pacjentki doszło do uszkodzenia tkanek twardych ośmiu zębów
  • Ile tytułem odszkodowania za doznane krzywdy - należy się pacjentce zadecydował sąd 

W trakcie zabiegu usunięcia retainera, kobieta odczuwała silny ból zębów, jednakże wykonująca zabieg ortodontka kontynuowała pracę.

Ocena niezależnych specjalistów. Braku profesjonalizmu 

Z uwagi na utrzymujące się dolegliwości pacjentka udała się do specjalistycznej przychodni gdzie po badaniach stwierdzono u niej jatrogenne uszkodzenie zębów. Kobieta otrzymała pierwszą pomoc stomatologiczną i uzyskała informację o konieczności dalszego leczenia endodontycznego zębów 31,32,43 oraz ich odbudowy protetycznej, a także o potrzebie wykonania wypełnień ostatecznych koron.

Zgodnie z zaleceniami lekarzy pacjentka rozpoczęła systematyczne leczenie zachowawcze uszkodzonych zębów, przyjeżdżając w tym celu na umówione wizyty z Wielkiej Brytanii. W sumie była na kilkunastu wizytach w gabinecie stomatologicznym.

Kobieta podkreślała, że lekarze, udzielający jej pomocy stomatologicznej, jednomyślnie wyrazili opinię, że jej przypadek jest wynikiem ewidentnego braku profesjonalizmu ortodontkę i popełnionego przez nią błędu w sztuce lekarskiej.

Na ile została wyceniona szkoda. Różne stanowiska 

Pacjentka zgłosiła szkodę, wnosząc o zapłatę na jej rzecz 60 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz 50 tys. zł - odszkodowania.

Przywrócenie zębów do stanu sprzed zabiegu nie jest możliwe. Uzasadniając wysokość dochodzonej kwoty zadośćuczynienia powódka wskazywała, że jest młodą osobą, pracuje jako menager w jednej z firm w Londynie i z tej racji jest zobowiązana do dbałości o własny wizerunek, którego uśmiech jest istotną częścią.

Przykre doznania, przeżycie traumy, ból, rozpacz związana z uszkodzeniem 8 zębów oraz wynikami procesu leczenia, doprowadziły do ogromnego napięcia psychicznego i stresu oraz depresji.

Oceniając wysokość odszkodowania pacjentka miała na względzie wysokość kosztów niezbędnych na odbudowę zniszczonych zębów na implantach. Zabiegi takie są niezwykle kosztowne i czasochłonne. Koszt odbudowy jednego zęba wynosi ok. 6 tys. zł.

Według przedstawicieli ortodontki wypłacone dotychczas kobiecie zadośćuczynienie w kwocie 25 tys. zł jest adekwatne do doznanej przez nią krzywdy. Domaganie się dodatkowego zadośćuczynienia zdaniem pozwanej jest niezasadne i kwota ta jest rażąco wygórowana.

W ocenie strony pozwanej również w pozwie powódka nie przedstawiła dowodów świadczących o poniesieniu przez nią kosztów związanych z dalszym leczeniem, utratą zarobków itp.

W ocenie sądu powództwo w przeważającej części zasługiwało na uwzględnienie. W toku procesu strona pozwana nie kwestionowała samej zasady swojej odpowiedzialności za skutki opisanego zdarzenia, zarzucając jedynie, iż powódka nie wykazała wysokości żądanej kwoty odszkodowania, dochodzona kwota zadośćuczynienia za krzywdę jest rażąco wygórowana.

Opierając się na całokształcie zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym w szczególności dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia stomatologicznego powódki, opinii biegłego sądowego z zakresu stomatologii Sąd nie miał wątpliwości co do tego, iż przeprowadzony u powódki zabieg lekarski wykonany został niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i stanowił błąd medyczny.

Dokumentacja leczenia zdaniem sądu pozwala jednoznacznie przyjąć, że w wyniku wadliwie przeprowadzonego zabiegu usunięcia retainera u powódki doszło do uszkodzenia tkanek twardych zębów 34, 33, 32, 31, 31, 41, 42, 43 i 44, w tym obnażenia miazgi w zębach 32, 31, 43 oraz odsłonięcia zębiny w zębach 34, 33, 41, 42, 44.

Ujawnione u powódki uszkodzenia zębów i dziąseł nastąpiły w trakcie wspomnianego zabiegu i pozostawały w bezpośrednim związku z jego przebiegiem, co zostało potwierdzone również przez biegłego sądowego 

Ustalenia sądu co do odpowiedzialności ortodontki 

Sąd uwzględnił żądanie dotyczące ustalenia odpowiedzialności strony pozwanej na przyszłość za skutki wykonanego niezgodnie ze sztuką lekarską zabiegu ortodontycznego Z uwagi na mogące pojawić się w przyszłości kolejne koszty leczenia, czy też powiększenie rozmiaru doznanej krzywdy Sąd uznał, że powódka ma interes prawny w żądaniu ustalenia przez Sąd istnienia odpowiedzialności strony pozwanej na przyszłość

Sąd zasądził na rzecz powódki ogółem kwotę 59 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Zasądzona kwota obejmowała należne powódce zadośćuczynienie w wysokości 45 tys. zł oraz odszkodowanie w kwocie 14 tys. zł.

Sygn. akt I C 447/13