- W związku z faktem, że praca z pacjentami covidowymi jest wykonywana przez coraz szersze grono lekarzy, w tym lekarzy w trakcie specjalizacji, minister zdrowia chce dać im pewność, że okres tej pracy zostanie zaliczony w poczet programu specjalizacji. Każdy młody lekarz walczący z epidemią może więc być pewien, że okres specjalizacji mu się nie wydłuży - przekazał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Komunikat MZ w sprawie kierowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany do walki z pandemią COVID-19 na mocy tzw. ustawy covidowej z 31 marca 2020 r. Decyzję taką może wydać wojewoda. Oprócz tego pracodawca może skierować lekarza do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne.

- Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz specjalista nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

- Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP uznaje, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował zadania, w związku ze skierowaniem przez wojewodę lub pracodawcę do innej pracy w czasie epidemii - dodał resort.

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że dyrektor CMKP na bieżąco uznaje lekarzom okresy wykonywania innej pracy w związku z epidemią za równoważne z realizacją programu specjalizacji. - Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może także wystąpić, odpowiednio do ministra zdrowia lub wojewody, o wydłużenie szkolenia specjalizacyjnego z zachowaniem trybu - napisało MZ.