Naczelna Rada Lekarska uważa, iż:
1. Zawarcie umowy z portalem oceniającym pracę lekarzy/lekarzy dentystów jest świadomą czynnością lekarza/lekarza dentysty;
2. Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych ponosi odpowiedzialność za treść i formę informacji widniejących na jego profilu, w tym za ich zgodność z zasadami etyki zawodu i przepisami prawa;
3. Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych nie może zasłaniać się faktem, że nie ma wpływu na format profilu w portalu publikującym te dane; w szczególności, lekarz ponosi odpowiedzialność za jasną i przejrzyście uwidocznioną informację o swoich kompetencjach; lekarz nie może zamieszczać na swoim profilu informacji sugerującej posiadanie specjalizacji innej niż faktycznie posiadana, nawet wówczas, gdy dostępne techniczne opcje wyboru na to nie pozwalają (dotyczy to również stopni i tytułów naukowych);
4. Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych nie może akceptować lub ustalać z portalem zamieszczania innych informacji, sugerujących posiadanie np. szczególnego statusu „eksperckiego” w wykonywanej działalności leczniczej;
5. Treść i forma opisów edytowanych przez lekarza/lekarza dentystę zlecającego prowadzenie profilu nie może nosić znamion reklamy działalności leczniczej oraz musi spełniać normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej;
6. Dyskusja z pacjentami prowadzona w ramach profilu lekarza/lekarza dentysty- jeśli dotyczy procesu leczenia - musi przebiegać z zachowaniem tajemnicy lekarskiej;
7. Samorząd lekarski wielokrotnie prezentował zastrzeżenia do funkcjonowania systemu opiniowania pracy lekarzy/lekarzy dentystów przez pacjentów w ramach otwartej dyskusji na forum internetowym. Wartość wpisów na portalach internetowych, mimo, że sama w sobie może być dyskusyjna, nie oznacza przyzwolenia środowiska lekarskiego na działania dodatkowo zafałszowujące ich treść i liczbę. Niedopuszczalne jest zatem branie udziału w jakichkolwiek działaniach zmieniających ich treść, proporcje wpisów pozytywnych i negatywnych na własnym profilu, a działania takie wobec innych profili są wprost czynem niegodnym lekarza. Jedynym wyjątkiem są sytuacje przewidziane w regulaminach tych portali, polegające na moderowaniu wpisów nieprawdziwych, obraźliwych lub niepochodzących od osób, którym udzielono faktycznie świadczenia;
8. Lekarz/lekarz dentysta, który nie chce, aby jego dane były przetwarzane przez portale publikujące te dane i prowadzące  system oceny placówek medycznych przez pacjentów może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Przykładowa treść wniosku o usunięcie danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Stanowiska.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne recenzowanie pracy lekarza i lekarza dentysty. Jeżeli do nierzetelnego przekazu informacji przyczyni się lekarz/lekarz dentysta - ponosi on odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania.