PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpowiedzialność lekarza dentysty za błąd w sztuce

Autor: Pozostałe źródła
11-09-2012, 10:48
Obecnie, polskie ustawodawstwo nie przewiduje kary śmierci, ale lekarz, w związku z wykonywaniem zawodu może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, karnej, korporacyjnej i pracowniczej, a poniesienie odpowiedzialności z jednego tytułu nie wyklucza poniesienia odpowiedzialności innego rodzaju.

- art. 156 k.k. - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała);

- art. 148 k.k. zabójstwo;

- art. 155 k.k. nieumyślne spowodowanie śmierci;

- art. 157 k.k. - spowodowanie lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu,

- art. 160 k.k. narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

- art. 162 k.k. nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

- art. 192 k.k. wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta.

 

Odpowiedzialność korporacyjna (zawodowa) czyli odpowiedzialność za popełnienie przewinienia zawodowego. To szczególny rodzaj odpowiedzialności, który związany jest z przynależnością lekarza do określonej grupy zawodowej i wiąże się z naruszeniem przepisów ustaw dotyczących zawodu oraz postanowień Kodeksu etyki lekarskiej. Zgodnie z art. 53 Ustawy o izbach lekarskich, lekarz podlega odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności lekarza z innej podstawy, co oznacza, że lekarz za ten sam czyn może być ukarany podwójnie przez sąd karny i dyscyplinarny.

 

Odpowiedzialność pracownicza ma zastosowanie, gdy szkoda została wyrządzona przez lekarza wykonującego czynności medyczne w ramach umowy o pracę zawartej z podmiotem zlecającym wykonywanie tych czynności (np. szpital). Zastosowanie znajdują tu przepisy Kodeksu pracy, gdzie uregulowano odpowiedzialność pracowników:

- porządkową za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy, np. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nieprzestrzeganie czasu pracy, oddalenie się z miejsca pracy bez usprawiedliwienia,

- materialną za zawonione niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, które wyrządziły pracodawcy szkodę materialną (np. zniszczenie sprzętu). Jeżeli pracownik działał nieumyślnie, odszkodowanie dla pracodawcy nie może przewyższyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, ale gdy pracownik działał umyślnie, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

adw. Karolina Sowa

(adwokat@karolinasowa.pl)

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH