PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpowiedzialność lekarza dentysty za błąd w sztuce

Autor: Pozostałe źródła
11-09-2012, 10:48
Odpowiedzialność lekarza dentysty za błąd w sztuce (źródło: sxc.hu)
Odpowiedzialność lekarza dentysty za błąd w sztuce (źródło: sxc.hu)
Obecnie, polskie ustawodawstwo nie przewiduje kary śmierci, ale lekarz, w związku z wykonywaniem zawodu może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, karnej, korporacyjnej i pracowniczej, a poniesienie odpowiedzialności z jednego tytułu nie wyklucza poniesienia odpowiedzialności innego rodzaju.

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej wykształciła się niemalże równolegle z powstaniem samego zawodu lekarza. Przepisy o karaniu lekarzy znajdziemy m.in. w kodeksie Hammurabiego (XVIII w. p.n.e., kara obcięcia rąk za zadanie choremu ciężkiej rany, zniszczenie oka lub spowodowanie śmierci), tzw. księgach hermetycznych (starożytny Egipt, ustanawiały obowiązek stosowania się do określonych reguł jeżeli były przestrzegane, lekarz nie ponosił odpowiedzialności nawet w razie niepowodzenia, ale gdy ich nie stosował, a chory zmarł, groziła mu nawet kara śmierci) oraz w Księgach Praw Manu (starożytne Indie, surowe kary za nieudolne leczenie uzależniono od stanowiska kasty, do której należał pacjent śmierć członka kasty wysoko postawionej, zagrożona była nawet karą śmierci lekarza).

Odpowiedzialność cywilna opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego i dotyczy  odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentowi w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Podstawą odpowiedzialności jest art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że lekarz może ponosić odpowiedzialność, gdy jego działaniu/zaniechaniu można przypisać winę, a skutkiem zawinionego działania/zaniechania będzie szkoda pacjenta. Szkoda może być majątkowa bądź niemajątkowa (życie, zdrowie, cześć, wolność, dobre imię). Konsekwencją wyrządzenia przez lekarza szkody jest obowiązek wypłaty odszkodowania (w przypadku szkody majątkowej) lub zadośćuczynienia (przy szkodzie niemajątkowej krzywdzie). Odpowiedzialność cywilna spełnia funkcję wyrównawczą, której celem jest kompensata uszczerbku, jakiego doznał poszkodowany. W praktyce sądowej częste są przypadki występowania przez pacjentów z żądaniem zasądzenia od lekarza odszkodowania i zadośćuczynienia. O ile odszkodowanie, jako majątkowa kompensata poniesionej szkody jest stosunkowo łatwa do udowodnienia, o tyle kwestia wysokości zadośćuczynienia zależy od indywidualnego przypadku.

PRZYKŁAD: W tym miejscu można przytoczyć orzeczenie Sądu Rejonowego w Zamościu (sygn. akt: I C 5/07), który przyznał pacjentce 45 tys. złotych zadośćuczynienia za usunięcie dwóch zębów niezgodnie z zasadami sztuki medycznej i doprowadzenie do uszkodzenia nerwu zębodołowego. Sąd uznał, że na wysokość zadośćuczynienia, oprócz dotkliwego bólu, z jakim zmagała się pacjentka, wpływ miała również postawa dentystki, która po powzięciu wiadomości o wyrządzonej szkodzie nie zrobiła nic, aby złagodzić cierpienia pacjentki.

 

Odpowiedzialność karna to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa, czyli zachowania, które ustawodawca uznaje za szczególnie niebezpieczne dla porządku prawnego, a które godzi w życie bądź zdrowie. Konsekwencją naruszenia tych dóbr jest kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności bądź grzywna. Polska ustawa karna nie zawiera przepisów, które wprost odnoszą się do lekarza, chociaż wśród nich można wskazać kilka typów, które z racji wykonywania zawodu mogą być popełnione przez pracowników służby zdrowia. Podstawą odpowiedzialności mogą być następujące artykuły:

POLECAMY W SERWISACH