• Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzrastają od 1 lutego 2023 r.
  • Wpłaty dokonywane muszą być na konta okręgowych izb lekarskich
  • Jest szereg warunków formalnych, które trzeba spełnić, aby móc wykonywać zawód w ramach indywidualnej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i lekarsko - dentystycznej 

Wyższe opłaty za rejestr praktyk lekarskich   

Od 1 lutego 2023 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

  • za wpis do rejestru – 133 zł (wzrost o 15 zł);
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 66,50 zł (wzrost o 7,50 zł

Wpłaty dokonywane muszą być na konta okręgowych izb lekarskich.

Zmiana stawek za rejestrację praktyk związana jest ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r., które w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł (GUS).

Warunki poprzedzające rejestrację praktyki

Warunki, które trzeba spełnić, aby wykonywać zawód w ramach indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i lekarsko - dentystycznej:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu;
  • brak zawieszenia w prawie wykonywania zawodu;
  • brak ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
  • uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – trzeba mieć specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.