Ustawa z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493) zawiera przepisy dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego oraz Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW / LDEW). Przepisy te, a także rozporządzenie w sprawie LEW/LDEW wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. Egzaminy te, będące alternatywą dla nostryfikacji dyplomów na uczelniach, będzie organizować Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Opracowanie procedury, czyli egzaminu centralnego, który w sposób jednolity dla wszystkich - badałby spełnienie minimalnych wymogów kształcenia (zgodnie z dyrektywą 2005/36/UE) przez osoby, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską - jest odpowiedzią na coraz liczniejsze zastrzeżenia wobec nostryfikacji na uczelniach.

Egzaminy te będą jednym z wymagań wobec osób, które postanowią ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Polski. Nie będą jednak zastępowały prowadzonego na uczelniach postępowania nostryfikacyjnego mającego na celu uznanie wykształcenia do celów akademickich i naukowych w rozumieniu ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

Po 1 stycznia 2021 r. wciąż będzie także możliwa nostryfikacja dyplomu na uczelniach medycznych.

Wychodząc ponownie naprzeciw potrzebom związanym ze stanem epidemii oraz oczekiwaniom m.in. kierowników podmiotów leczniczych borykających się z brakiem kadry medycznej, a co za tym idzie z trudnościami zapewnienia ciągłości udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych, zostały wprowadzenie do porządku prawnego przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.

Zatrudnienie to będzie ograniczone do czasu miejsca i wykonywanych czynności zawodowych. Wynika to z art. 6 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Obecnie przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego na uczelni jest jedyną możliwą formą weryfikacji zgodności kształcenia odbytego w państwie trzecim z minimalnymi wymogami kształcenia określonymi w dyrektywie 2005/36/WE oraz ewentualnego wyrównania stwierdzonych różnic.

Szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego jest obecnie uregulowany w treści rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).