Przepisy przewidują, że dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci. Takie działania musza być podjęte na wniosek rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NRL wyjaśnia, że opieka przedszkolna i szkolna powinna być zorganizowana na wniosek rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (a więc również w praktykach lekarskich).

Z treści przepisu nie wynika:
- aby podmiot czy praktyka lekarska, w którym zatrudniony jest rodzic składający taki wniosek musiała koniecznie być wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działania związane ze zwalczaniem epidemii covid 19;
- aby "osobą zatrudnioną" musiała być koniecznie osoba wykonująca zawód medyczny.

Więcej: KS NRL