• Rada do spraw rozwoju stomatologii przeciwko wyróżnieniu zawodu: specjalista do spraw techniki dentystycznej 
  • W ocenie Rady nie ma podstaw do rozszerzenia kompetencji i większej niż obecnie samodzielności zawodowej specjalistów do spraw techniki dentystycznej  

Status specjalisty do spraw techniki dentystycznej

Rada do spraw rozwoju stomatologii uważa, że nie jest zasadne wyróżnienie specjalisty do spraw techniki dentystycznej jako odrębnego, nowego zawodu o zwiększonych kompetencjach.

Programy kształcenia techników dentystycznych, niezależenie czy jest to program szkoły policealnej czy program studiów na uczelni, nie przewidują zagadnień, które dawałyby podstawę do rozszerzenia kompetencji i większej niż obecnie samodzielności zawodowej.

Pytanie o kompetencje specjalisty do spraw techniki dentystycznej 

Chodzi przede wszystkim o umożliwienie specjalistom do spraw techniki dentystycznej  pracy bezpośrednio z pacjentem bez udziału lekarza lub lekarza dentysty.

Uchwałę Rady w tej kwestii  ministrowi zdrowia przekazała jej przewodnicząca konsultant krajowa w dziedzinie stomatologii dziecięcej prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk.