• Rośnie skala nieuprawnionej działalności leczniczej (głównie w branży beauty), prowadzonej przez osoby nie wykonujące zawodów medycznych.
  • Zastanawiające, że kuratorzy oświaty, udzielają akredytacji kursom doskonalenia zawodowego z medycyny estetycznej adresowanym do osób bez wykształcenia medycznego.
  • Ważny wyrok SN w sprawie świadczeń zdrowotnych obejmujących także tzw. inne działania medyczne.

Do intensyfikacji pracy nad uporządkowaniem tej gałęzi medycyny skłoniły Naczelną Radę Lekarską m.in. sygnały o skali nieuprawnionej działalności leczniczej, prowadzonej przez osoby nie wykonujące zawodów medycznych.

Głównie lekarze specjaliści dermatolodzy, w licznych wystąpieniach, kierowanych do NRL - wskazywali, iż znaczną część ich aktywności na polu medycyny estetycznej pochłania leczenie powikłań po nieudanych zabiegach.

Argumentacja branży beauty

Nie bez znaczenia jest też zaobserwowana narracja części środowiska branży beauty - sugerująca, iż z wyroków sądów powszechnych wynika brak uregulowań prawnych sytuacji, w której przedmiotem działania jest poprawa urody, a wnoszącym o wykonanie takiego zabiegu jest osoba, której nie można przypisać choroby.

W ocenie samorządu lekarskiego jest to teza niezasadna, gdyż upoważniałaby osobę - bez żadnego medycznego wykształcenia - do wykonania dowolnie inwazyjnej procedury tylko dlatego, że osobie poddającej się tej procedurze nie można przypisać choroby.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że nawet mimo braku określenia i uregulowania wprost w przepisach prawa statusu medycyny estetycznej, składowe tych zabiegów są procedurami czysto medycznymi.

Stanowisko SN w sprawie świadczenia zdrowotnego

NRL w uzasadnieniu swoich racji powołuje się m.in. na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. (sygn. I KK 23/21), które to orzeczenie - w ocenie samorządu lekarskiego – zamyka dyskusję nad głoszoną przez część środowiska kosmetologicznego tezą o braku wystarczających uregulowań prawnych.

SN wskazał, iż z definicji świadczenia zdrowotnego wynikającej z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej wynika, że pojęcie świadczeń zdrowotnych, oprócz działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia obejmuje także „inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia” lub „inne działania medyczne wynikające z przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.

Nieakceptowalne decyzje kuratorów oświaty

Do chaosu prawnego przyczynia się niespójna polityka władz publicznych, w szczególności kuratorów oświaty, udzielających akredytacji kursom doskonalenia zawodowego z medycyny estetycznej adresowanym do osób bez wykształcenia medycznego oraz prowadzonych również przez osoby nie wykonujące żadnego zawodu medycznego.

Uporządkowanie kwestii medycyny estetycznej: działania NRL

Naczelna Rada Lekarska prowadzi działania systemowe w zakresie uporządkowania kwestii medycyny estetycznej.

Naczelna Rada Lekarska podjęła:
- uchwałę Nr 5/21/VIII w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych (29 stycznia 2021 r.);
- stanowisko Nr 1 /21/VIII w sprawie przyjęcia definicji medycyny estetycznej (29 stycznia 2021 r.);
(oba dokumenty te zostały przekazane ministrowi zdrowia 3 lutego 2021 r.);
- stanowisko w sprawie uprawnień do wykonywania procedur wchodzących w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej (15 kwietnia 2021 r.).

Sygnalizowane kwestie łączą się ściśle ze stanowiskiem NRL przedstawionym w materiale: Uwaga: szkolenia nie mogą legitymizować leczenia bez uprawnień.

Więcej: NRL