• NIL walczy w sądach administracyjnych o upublicznienie pytań z PES.
  • WSA w Łodzi, zawiesiła postępowanie, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
  • NSA: oczekiwanie na werdykt WSA byłoby złamaniem zasady szybkości postępowania.

NSA wspiera NIL

9 września 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała korzystne postanowienie NSA uchylające postanowienie WSA w Łodzi  z 18 maja 2021 r. (sygn. akt II SAB/Łd) o zawieszeniu postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie ze skargi NIL na bezczynność dyrektora CEM, który odmówił udostępnienia treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby PES, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w  latach 2016 – 2020.

W oczekiwaniu na werdykt TK

  • WSA w Łodzi, zawieszając postępowanie, wskazywał, że rozstrzygnięcie tej sprawy uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego – na wniosek NRL- zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

NIL zaskarżyła do NSA postanowienie WSA w Łodzi o zawieszeniu postępowania uznając, że zawieszenie jest niezasadne w sytuacji, gdy sprawa została wniesiona do TK ponad cztery lata temu, zaś termin jej rozpoznania przez TK nie został dotąd wyznaczony, a ponadto gdy NSA w jednym z wcześniejszych wyroków stwierdził już wtórną niekonstytucyjność obecnych przepisów o dostępie do pytań z egzaminów lekarskich. 

NSA: złamanie zasady szybkości postępowania  

Uwzględniając zażalenie złożone przez NIL - NSA (sygn. akt III OZ 576/21) uchylił zaskarżone postanowienie WSA w Łodzi. W ocenie NSA nie ulega wątpliwości, że oczekiwanie na wydanie orzeczenia przez TK byłoby złamaniem zasady szybkości postępowania określonej w art. 7 k.p.a, a przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowo-administracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

Więcej NIL